Vuokraus, tilat, Paciuksenkaari 21, Helsingin kaupungin asunnot Oy, päiväkoti Pacius, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-014006
More recent handlings
§ 74

Vuokraus, tilat, Paciuksenkaari 21, Helsingin kaupungin asunnot Oy, päiväkoti Pacius, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päiväkoti Paciukselle osoitteessa Paciuksenkaari 21 sijaitsevasta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamasta kiinteistöstä päiväkotitilan, huoneistoalaltaan 1210,5 htm² suuruisen tilan, toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella.

Tilavuokra on 1.8.2022-31.12.2022 ajalla 18,12 euroa/m²/kk. 1.1.2023 alkaen tilavuokra on 27,41 euroa/m²/kk.

Lisäksi ajalla 1.8.2022 – 31.7.2037 peritään väistötiloista johtuvaa lisävuokraa 1870,00 euroa/kk eli 1,54 euroa/m²/kk.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (31.7.2037) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Edellä mainituista koostuva kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 1.8.2022 – 31.12.2022 yhteensä 23 798,43 euroa/kk (19,66 euroa/m²/kk) ja 1.1.2023 alkaen 35 043,98 euroa/kk (28,95 euroa/m²/kk).

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää sopimuksen 211024263 päättyväksi 31.1.2021. Mahdolliset hyvitykset tehdään vuodelta 2021 ja siirretään mahdolliset jatkuvat lisävuokrat vanhalta sopimukselta uudelle.

Sopimuksessa noudatetaan tilan omistajan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin kaupungin välillä sovittuja ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Päiväkoti Paciuksen pihalla on tehty iso korjaustyö maan vajoamisen vuoksi ja uusittu pihan leikkivälineitä samalla. Helsingin kaupungin asunnot Oy on hankkeesta vastaava ja näin ollen toiminta päiväkotitiloissa on voinut jatkua 1.8.2022 hankkeen valmistumisen jälkeen.

Päiväkoti Pacius oli jakautunut kolmeen eri väistötilaan remontin aikana, paviljonki Kangaspellontie 6, paviljonki Laajalahdentie 21a sekä päiväkotitilat Paciuksenkatu 19.

Paciuksenkatu 19 väistötilan ajalta vuokrat on suoritettu toiminta-aikana, kahden muun tilan vuokrat on jyvitetty väistötilojen lisävuokraksi 15 vuoden ajalle laskelmaan.

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

This decision was published on 30.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö