Tutkimuslupa, Näkymätön näkyväksi

HEL 2022-014032
More recent handlings
§ 2

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan

**********

tutkimushankkeelle ”Näkymätön näkyväksi – Tutkimustietoa ja rakennusaineksia syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten turvallisuuspääoman vahvistamiseksi” (2022–2023) päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Tutkimuslupa koskee asiantuntijahaastattelujen tekemistä Helsingin kaupunginkanslian strategiaosaston turvallisuus- ja valmiustiimissä. Haastattelujen käytännön toteutuksesta sovitaan erikseen tutkimuksen yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilö on erityisasiantuntija kaupunki-strategiayksikön turvallisuus- ja valmiustiimistä.

Tutkimuslupa on voimassa 30.6.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksessa selvitetään syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten turvallisuustaitoja- ja tietoja, sekä millaisia käsityksiä kunnissa ja järjestöissä toimivilla on lasten ja nuorten turvallisuustaidoista, -tiedois- ta ja -valmiuksista. Tämä tutkimuslupa kohdistuu tutkimusaineiston keruuseen asiantuntijahaastatteluilla Helsingin kaupunginkanslian strategiaosaston turvallisuus- ja valmiustiimissä. Haastattelujen avulla kartoitetaan keskeisiä hankkeita, tahoja ja toimijoita kunnissa ja järjestöissä, joiden työ liittyy erityisesti vähemmistöihin kuuluvien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten turvallisuuspääomaan. Tutkimuksen avulla voidaan esimerkiksi luoda toimenpide-ehdotuksia, joita Helsingin kaupunki voi hyödyntää päätöksenteon tukena.

Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Nuorisotutkimusverkosto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Tutkimuksen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

 • Asiantuntijahaastatteluissa kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.
 • Tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.
 • Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
 • Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla hankkeen päättyessä.      
 • Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen: turva@hel.fi.

This decision was published on 12.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Lokkila, Erityisasiantuntija, puhelin: 0931044311

sanna.lokkila@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.