Vuokraus, Pasilan peruskoulu, Savonkatu 2, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-014065
More recent handlings
§ 68

Vuokraus, Pasilan peruskoulu, Savonkatu 2, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Pasilan peruskoululle, Savonkatu 2, sijaitsevasta rakennuksesta huoneistoalaltaan (htm2) 56 m² suuruisen tilan toistaiseksi alkaen 1.11.2022 siten, että irtisanomisaika on 12 kk.

Pääomavuokra on 13,08 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 4,05 euroa/m²/kk. Lisäksi peritään kunnossapidon lisävuokraa 1,02 euroa/m2/kk ajalla 1.11.2022 – 31.12.2023. Kunnossapidon lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Edellä mainituista koostuva kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 17,23 euroa/m2/kk, 11 578,56 euroa /v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/m2/kk.

Lisäksi 10 vuoden ajan (1.11.2022 - 31.10.2032) peritään perustamiskuluista aiheutuvaa lisävuokraa 1 255 euroa/kk.

Mikäli vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (10 v) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminnallisen tarvekuvauksen 10.12.2020 mukaisesti Pasilan peruskoululle on toteutettu entiseen asuntoon oppilashuollolle tilat.

Työskentely on aikaisemmin tapahtunut Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppilashuollon tiloissa osoitteessa Savonkatu 4, jossa peruskoulun oppilashuollon työskentelymahdollisuudet ovat olleet riippuvaisia siitä, miten kyseiset tilat ovat kulloinkin olleet vapaana. Peruskoulun oppilasmäärän kasvun myötä kuraattoriresurssi on nykyisin kokoviikkoinen, joten työtilan tarve on entisestään korostunut.

Perustamiskustannukset oli alun perin arvioitu 175 000 euroon, mutta lopulliset kustannukset olivat 130 000 euroa.

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

This decision was published on 25.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö