Vuokraus, erityisen huolenpidon osasto- ja oppimistilat, Nordenskiöldinkatu 20, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-014068
More recent handlings
§ 65

Vuokraus, erityisen huolenpidon osasto- ja oppimistilat, Nordenskiöldinkatu 20, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan erityisen huolenpidon osasto- ja oppimistiloille, Nordenskiöldinkatu 20 rak. 22, sijaitsevasta rakennuksesta huoneistoalaltaan (htm2) 170 m² suuruisen tilan toistaiseksi alkaen 1.4.2022 siten, että irtisanomisaika on 12 kk.

Pääomavuokra on 15,55 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 4,38 euroa/m²/kk. Lisäksi peritään kunnossapidon lisävuokraa 1,02 euroa/m2/kk ajalla 1.4.2022 – 31.12.2023. Kunnossapidon lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Edellä mainituista koostuva kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 19,93 euroa/m2/kk, 40 657,20 euroa /v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m2/kk.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Perustettujen lastensuojelun erityisen huolenpidon osastojen ja opetuksen tiloille oli akuutti tarve, johtuen lastensuojelulain muutoksesta 1.1.2022 alussa, jonka jälkeen vain kunta voi toimia palveluntuottajana.

Tiloihin sijoitettiin kaksi ympärivuorokautisesti toimivaa lastensuojelun osastoa ja niiden välittömään yhteyteen opetustilat erityisen huolenpidon hoitojaksolla oleville lapsille ja nuorille.

Hankkeessa tehtiin käyttöönotettavan pohjoissiiven tiloihin toiminnan tarpeiden ja turvallisuuden edellyttämät muutokset tiloihin, rakenteisiin, järjestelmiin ja varustukseen. Hankkeessa tehtiin myös kuntotutkimusten mukaan määritellyt korjaus- ja parannustoimenpiteet siten, että tilat ovat käyttöön otettaessa turvalliset ja terveelliset.

Erityisen huolenpidon hoito on ympärivuorokautista toimintaa, johon sijoitetaan nuorisoikäisiä sijaishuollossa jo olevia lapsia 90vrk (+90vrk) ajaksi. Erityisen huolenpidon aikana lapsen liikkumisvapautta voidaan rajoittaa. Tavoitteena on katkaista lapsen häntä itseään vahingoittava käyttäytyminen ja mahdollistaa kokonaisvaltainen huolenpito (lsl 71 ja 72§). Erityisen huolenpidon osastoille tulee 5 + 5 lasta.

Lastensuojelu sitoutuu käyttämään Auroran rakennus 22 tiloja 10 vuoden ajan.

Erityisen huolenpidon jaksolla olevat nuoret suorittavat jakson aikana myös opintojaan, joten kohteessa on myös opetuksen tiloja Kaskon järjestämälle perusopetukselle ja toisen asteen opetukselle. Opetuksen tarvitaan monipuolisesti käytettäviä oppimisen ja eriyttämisen tiloja (2 – 4 tilaa). Tilat varmistavat rauhallisen ympäristön opiskelulle ja mahdollistaa etäopiskelun. Tiloihin on osastolta turvallinen sisäyhteys. Oppimisen tilojen lisäksi tarvittiin henkilökunnalle tilat: pukuhuoneet, wc-tilat ja työ/taukotila. Toimipisteessä on henkilökuntaa perusopetuksen 2 opettajaa ja 2 avustajaa / ryhmä ja toisen asteen 1 opettaja. Tilojen ja toiminnan turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kaikki oppilaiden tilat varustetaan ns. pako-ovilla. Tilat on luovutettu Kaskolle 30.3.2022.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 17.6.2021 hyväksynyt tilan tarveselvityksen sekä hankesuunnitelman §10 (HEL 2021-006351).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt hanketta koskevan tarveselvityksen 17.8.2021.

Hankkeesta ollaan laatimassa enimmäishinnan korotus ja vuokraan tullaan lisäämään perustamiskuluista aiheutuva lisävuokra, kun päätös on valmis.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 14.1.2021, 10 § siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista toimivaltaansa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun asiakkuusyksikön 1 päällikölle siten, että asiakkuusyksikön 1 päällikkö päättää vastuualueensa liikehuoneistojen vuokralle ottamisesta, kun liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 3 000 000 euroa tai kun liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kahdentoista kuukauden irtisanomisajoin.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

This decision was published on 25.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö