Hankinta, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen lisäpaikat, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-014110
More recent handlings
§ 106

Ruotsinkielisen erityisvarhaiskasvatuksen täydentävähankinta vuosille 2023 ja 2024

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja päätti hankkia ruotsinkielistä erityisvarhaiskasvatusta Plommonet Oy Ab:ltä ajalle 1.1.2023-30.6.2024 oman toiminnan täydentämiseksi. Hankinnan ennakoitu sitoumukseton arvo on hankinnan ajalta arviolta noin 365 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tarve varmistaa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen saatavuutta erityisen haastavassa henkilöstötilanteessa. Ruotsinkielinen erityisvarhaiskasvatuspalvelu kilpailutettiin talvella 2022 ja sopimuskausi alkoi 1.8.2022. Erityisen vaikean henkilöstötilanteen vuoksi kunnan ylläpitämään mova-esiopetusryhmään ei ole saatu rekrytoitua riittävästi henkilöstä eikä palvelun toteuttaminen ole pidemmällä aikavälillä mahdollista. Myös sijaisten saatavuus kyseiseen ryhmään on ollut heikkoa ja tämä vaikeuttaa lakisääteisen henkilöstömitoituksen turvaamista. Lisäksi huomioiden haastava kohderyhmä, on tarkoituksenmukaista varmistaa palvelun saatavuus pidemmällä aikavälillä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla on selvitetty nykyisen kilpailutetun sopimuskumppanin Plommonet Oy Ab:n mahdollisuutta tarjota toimialalle lisää erityisvarhaiskasvatuspaikkoja olemasta olevasta yksiköstä. Toimialan suunnitelmana on saada kolme lisäpaikkaa käyttöön vuoden 2023 alusta ja elokuusta 2023 edellä mainittujen lisäksi lisätä paikkamäärää vielä yhdellä tai kahdella. Esiopetuksen ryhmäkoko on korkeintaan 6 lasta. Tällä toimenpiteellä turvataan yhtenäinen opinpolku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille, sillä suurin osa lapsista, jotka aloittavat esiopetuksen tulevat Plommonet Oy Ab:n ylläpitämästä ostopalvelupäiväkodista. Esiopetuksen järjestämislupa Plommonet Oy Ab:lle valmistellaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätettäväksi joulukuussa 2022.

Hankinnan ennakoitu arvo koko hankinnan ajalta 1.1.2023-30.6.2024 on arviolta enimmillään noin 365 000 euroa. Kyseessä on palveluhankinta, joka on hankitalain § 25 momentin 3 liitteessä e mainittu sosiaali- ja terveyspalvelua ja tarkemmin määritetty vammaisten lasten ja nuorten päivähoitopalvelua. Kyseisen palvelun kynnysarvo hankintalain mukaan on 400 000 euroa. Näin ollen nyt tehtävää palveluhankintaa ei ole lain mukaan välttämätöntä kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Toimialan aikaisemman kilpailutuksen kautta toimialalle on voimassa oleva sopimus Plommenet Oy Ab kanssa ja lisäpaikat hankintaa kilpailutetulta palveluottajalta olemassa olevan sopimuksen ehdoin.

Hankinta ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta erikseen tehtävillä tilauksialla. Hankintapäätös ei toimialaa tilaamaan palveluntuottajalta hankintapäätöksessä ennakoitua määrää palvelua.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päättää arvonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euroa alittavista hankinnoista (HEL 2021-013274, 14.12.2021 § 394) toimialan hankinnoissa.

This decision was published on 29.11.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 43033

kari.salovaara@hel.fi

Jenni Tirronen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö, puhelin: 09 310 73014

jenni.tirronen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja