Hankerahoitus, keskushallinto, Kiertotalouskaupungin hallinta, Suomen Akatemia

HEL 2022-014156
More recent handlings
§ 80

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Kiertotalouskaupungin hallinta: Julkisten ja yksityisten sidosryhmien sitouttaminen kiertotalouteen”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkitietoyksikölle enintään 40 000 euroa vuodelle 2022 hankkeen "Kiertotalouskaupungin hallinta: Julkisten ja yksityisten sidosryhmien sitouttaminen kiertotalouteen” (projektinumero 1095142) kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea enintään 27 864 euroa.

Päätöksen perustelut

Kiertotalouskaupungin hallinta: Julkisten ja yksityisten sidosryhmien sitouttaminen kiertotalouteen -hankkeessa tutkitaan kaupungin edellytyksiä edetä kiertotaloussiirtymässä huomioiden erityisesti kuntapäättäjien ja sidosryhmien näkökulmat ja tietotarpeet. Hanke muun muassa tuottaa tietoa kaupungin päättäjille siitä, millaisia uudistumisvaatimuksia ja -tilaisuuksia liittyy siirtymään lineaaritaloudesta kiertotalouteen. Hanke tuottaa empiiristä, vertailevaa kaupunkitutkimustietoa, joka perustuu varsinkin Helsingistä ja kolmesta kotimaisesta verrokkikaupungista kerättäviin tutkimusaineistoihin. Helsingin ja Tampereen yliopiston yhteinen konsortiohanke toteutetaan vuosien 2022–2025 aikana.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 29.11.2022 § 87 hyväksynyt Helsingin kaupungin osallistumisen hankkeeseen ”Kiertotalouskaupungin hallinta: Julkisten ja yksityisten sidosryhmien sitouttaminen kiertotalouteen - Governing Transition to a Circular City: Engaging public and private stakeholders in the circular economy". Hanke saa rahoitusta Suomen Akatemian Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa                   -ohjelmasta.

Helsingin kaupunki toimii konsortiohankkeen vetäjänä. Tampereen yliopistolla on oma, erillinen rahoituksensa. Helsingin hankkeen kokonaisbudjetti on 552 301 euroa, jolle saadaan Suomen Akatemialta rahoitusta enintään 384 708 euroa (69,66 %). Siten Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 167 593 euroa (30.34 %). Helsingin arvioidut menot vuonna 2022 ovat 40 000 euroa ja tukea saadaan arviolta  27 864 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095142 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Suomen Akatemialta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 13.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja