Vuokraus, tilat, Adapteo Oy ja Parmaco Oy, Kustinpolku 20, Pasilan peruskoulu ja LPK Susanna, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-014157
More recent handlings
§ 73

Vuokraus, tilat, Adapteo Oy ja Parmaco Oy, Kustinpolku 20, Pasilan peruskoulu ja LPK Susanna, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Kustinpolku 20 sijaitsevien, huoneistoalaltaan (htm2) 1 518 m² sekä huoneistoalaltaan (htm2) 1044 m² suuruisten, paviljonkitilojen vuokrauksesta Adapteo Finland Oy:ltä sekä Parmaco Oy:ltä ja edelleen vuokrata ne kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Pasilan peruskoululle sekä LPK Susannalle lisätilaksi määräaikaisesti niin, että Adapteon määräaikaista sopimusta jatketaan 31.7.2027 asti alkuperäisestä 30.7.2024 päättymispäivästä sekä Parmacon sopimusta jatketaan 31.7.2027 asti alkuperäisestä 31.7.2024 päättymispäivästä.

Kohteiden arvonlisäveroton tilavuokra kaupunkiympäristön toimialalle on yhteensä 56 120 euroa/m²/kk.

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Pasilan peruskoululle Kustinpolku 20, sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta lisätilaksi huoneistoalaltaan (htm2) 1518 m² suuruisen tilan määräaikaisesti ajalle 1.11.2022 – 31.7.2027 sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan LPK Susannalle, Kustinpolku 20, sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta lisätilaksi huoneistoalaltaan (htm2) 1044 m2 suuruisen tilan määräaikaisesti ajalle 1.8.2022 – 31.7.2027.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle aiheutuu tilakustannuksia seuraavasti:

Pasilan peruskoulun tilavuokra on 21,95 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,96 euroa/m²/kk, yhteensä 24,91 euroa/m2/kk, 453 760,56 euroa/v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/htm2/kk.

Lisäksi noin 5 vuoden ajan (1.11.2022-31.7.2027) peritään perustamiskuluista aiheutuvaa lisävuokraa 18,60 euroa/m²/kk, 28 235,97 euroa/kk.

LPK Susannan tilavuokra on 21,84 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,96 euroa/m²/kk, yhteensä 24,80 euroa/m2/kk, 310 694,40 euroa/v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/htm2/kk.

Lisäksi 5 vuoden ajan (1.8.2022-31.7.2027) peritään perustamiskuluista aiheutuvaa lisävuokraa 19,39 euroa/m²/kk, 20 243 euroa/kk.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Postipuiston uusi asuntoalue Pohjois-Pasilassa rakentuu nopeasti. Pasilan peruskoulun ja varhaiskasvatuksen tilat eivät enää olleet riittävät alueen nopeasti kasvavalle palvelutarpeelle. Tästä syystä tilaratkaisu ajalle 2022-2027 on toteutettu siirtämällä osoitteesta Sinivuokonpolku 9 ja osoitteesta Hilatie 1 väliaikaiset rakennukset tilapäisiksi lisätiloiksi 5 vuoden ajalle osoitteeseen Kustinpolku 20.

Väliaikaiset noin 210 oppijalle mitoitetut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lisätilat on otettu käyttöön kahdessa vaiheessa niin, että varhaiskasvatuksen tilat otettiin käyttöön elokuussa 2022 ja perusopetuksen tilat marraskuussa 2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 8.3.2022 Pasilan peruskoulun ja päiväkodin väliaikaisten lisätilojen tarvepäätöksessä tämän hankesuunnitelman mukaisen sisällön.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on esittänyt Kaupunginhallitukselle 11.3.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä 7.4.2022.

Kaupunginhallitus on päättänyt vuokrata tilat 11.3.2022 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 16.5.2022.

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

This decision was published on 30.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö