Virkasuhteen täyttäminen, Pohjois-Haagan ala-aste, peruskoulun rehtori, työavain KASKO-01-1106-22

HEL 2022-014326
More recent handlings
§ 144

Pohjois-Haagan ala-asteen kouluun sijoitettavan peruskoulun rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-1106-22

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Pohjois-Haagan ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (virka 000030) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2023.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Rikosrekisteriotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Pohjois-Haagan ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 12.9.-26.9.2022, työavaimella KASKO-01-1107-22.

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu on vireä ja kasvava 550 oppilaan lähikoulu luonnonläheisessä ympäristössä. Koulussa rakennetaan tavoitteellisesti ja yhdessä jokaisen tulevaisuuden taitoja. Koulu on muuttamassa takaisin perusparannettuihin ja laajennettuihin tiloihin helmikuussa 2023.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 26.9.2022 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 12 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 8 hakijaa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja ********** sekä hr-asiantuntija ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 11.-12.10.2022 kutsuttiin 4 hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja ********** sekä hr-asiantuntija **********

Haastatteluiden perusteella päätettiin tilata kahdesta hakijasta henkilöarviointi, jonka suoritti Psycon Oy. Henkilöarviointien läpikäyntiin Psycon Oy:n edustajan kanssa osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja hr-asiantuntija ********** Henkilöarvioinnin jälkeen toiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** hr-asiantuntija ********** ja Pohjois-Haagan ala-asteen koulun johtokunnan puheenjohtaja **********

**********

**********

**********

Henkilöarvioinnin ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Pohjois-Haagan ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Pohjois-Haagan ala-asteen koulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella rehtorin ottaa perusopetusjohtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 02.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71765

arjariitta.heikkinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja