Lausuntopyyntö, kaupunkiympäristön toimiala, ympäristölupa, Hernesaaren lumen vastaanottopaikka, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HEL 2022-014360
More recent handlings
§ 2

Pelastuslaitoksen lausunto Hernesaaren lumen vastaanottopaikan ympäristölupahakemukseen

Riskienhallintapäällikkö

Päätös

Helsingin pelastuslaitoksen näkökulmasta lumenhallinta kaupungin alueella tulee olla tehokasta ja kapasiteetiltaan riittävää. Mitoituksessa tulee varautua ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin sään ääri-ilmiöihin, joka voi tarkoittaa mm. talvimyrskyjen lisääntymistä, erittäin runsaita lumisateita sekä kaupunki- ja vesistötulvia.

Liikenneturvallisuus

Tehokkaalla aurauksella, liukkauden torjunnalla ja lumen poistolla on vaikutusta yleiseen liikenneturvallisuuteen kaupungin alueella. Auraamattomat kadut sekä esimerkiksi risteysalueiden läheisyyteen kasatut lumet ovat omiaan heikentämään liikenneturvallisuutta ja lisäämään liikenneonnettomuuksien määrää.

Lumen kuljettamiseen liittyvän raskaan liikenteen osalta tulee huomioida aiheutuvat vaikutukset liikenneturvallisuudelle. Raskaiden ajoneuvojen osallisuus liikenneonnettomuuksissa tulee pyrkiä ennalta ehkäisemään kiinnittämällä huomiota lumen kuljettamiseen käytettävien ajomatkojen pituuteen, kuljetusten kellonaikoihin ja ajoreitteihin. Tehokas auraus, liukkauden torjunta sekä lumen poisto on merkityksellistä myös liukastumisten ja muiden tapaturmien ehkäisyssä.

Operatiivinen toiminta

Pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan kannalta on oleellista, että myös runsaslumisina talvina lumet pystystään poistamaan katualueilta ja kiinteistöjen pelastusteiltä tehokkaasti ja kohtuullisessa ajassa. Tehokkaalla aurauksella, liukkauden torjunnalla ja lumen poistolla on vaikutusta nopeaan ja turvalliseen hälytysajoon sekä mahdollisimman nopeaan asiakkaan tavoittamiseen hätätilanteessa. Lumiset, jäiset ja polanteiset kadut, kaventuneet katualueet, kasaantuneet lumet, heikentynyt näkyvyys erityisesti risteysalueilla, pysäköinnin vaikeutumisesta johtuva luvaton pysäköinti pysäköintikieltoalueilla, jalkakäytävillä ja pelastusteillä sekä runsaan lumen vuoksi käyttökelvottomat pelastustiet vaikuttavat kaikki osaltaan asiakkaan avunsaannin nopeuteen sekä pelastus- ja ensihoitotoiminnan tehokkuuteen. Erityisen tärkeää on, että lumenhallinnan kokonaisuudessa huomioidaan kiinteistöjen mahdollisuus huolehtia pelastusteiden käyttökelpoisuudesta myös runsaslumisina talvina. Pelastusteiden osalta runsas lumi tai väärin pysäköidyt ajoneuvot voivat merkittävästi hidastaa tai jopa kokonaan estää hälytysajoneuvojen pääsyn riittävän lähelle onnettomuuskohdetta.

Hernesaaren lumen vastaanottopaikka

Lausuntopyynnön liitteenä olleen materiaalin perusteella (Lumitilatarpeen määrittely alueittain, loppuraportti, 15.9.2022) lumen käsittelytarve ei ole vähentymässä, vaan jopa lisääntymässä tulevaisuudessa, johtuen maankäytön tiivistymisestä. Selvityksen mukaan Hernesaaren vastaanottopaikan merkitys erityisesti kantakaupungin lumenhallinnalle on keskeinen. Mereenkaadon kapasiteetti ja käytettävyys on korkea kaikissa lumitilanteissa, joka tukee varautumista myös erittäin runsaslumisiin talviin ja poikkeaviin sääoloihin. Pelastuslaitoksen näkökulmasta kaikissa lumenhallinnan toteutusmalleissa tulee huomioida riittävä kapasiteetti ja hyvä varautuminen myös poikkeaviin sääoloihin sekä erittäin runsaslumisiin talviin. Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten, Hernesaaren mereenkaadon mahdollisuudesta ei ole perusteltua luopua ennen kuin vastaava tai parempi kapasiteetti ja toimintavarmuus on saavutettu muilla keinoin ja vaihtoehtoisen ratkaisun käytännön toimivuutta erilaisissa lumitilanteissa on testattu.

This decision was published on 10.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Janne Rautasuo, yksikön päällikkö, puhelin: 0401680284

janne.rautasuo@hel.fi

Decisionmaker

Pekka Itkonen
riskienhallintapäällikkö