Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, rakennusvalvontapalvelut, arkkitehti, työavain KYMP-03-79-22

HEL 2022-014490
More recent handlings
§ 2
This decisionmaker is no longer active

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 2 arkkitehdin viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi Lupayksikkö 2 länsitiimin arkkitehdin virkaan (54610) arkkitehti ********** 1.2.2023 alkaen 4 292,19 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.12.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 18.11.-5.12.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Monsterissa, Safan nettisivuilla, LinkedInissä ja toimialan somessa.

Arkkitehdin tehtävänä ovat korjaus- ja uudisrakentamishankkeiden ohjaus ja lupakäsittely. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi asiakaspalvelua.

Viran kelpoisuusehtona on arkkitehdin tai vastaavan ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään lisäksi kokemusta rakennussuunnittelusta tai muusta rakennusvalvontaan valmistavasta työstä. Eduksi katsotaan kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten ja/tai rakennuslainsäädännön tuntemus sekä kyky niiden soveltamiseen käytännössä. Kokemusta rakennusvalvonnasta arvostetaan.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaa haki 17 henkilöä, joista kahdeksan täytti kelpoisuusehdot. Liitteenä 1 on hakijaluettelo. Hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävän viran kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy rakennusvalvonnan tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat yksikön päälliköt Salla Mustonen ja Aarno Alanko sekä tiimipäällikkö Petri Neuvonen 8.-16.12.2022.

Haastattelussa kiinnitettiin huomiota hakuilmoituksessa esiintuotujen edellytysten lisäksi yhteistyö- ja neuvottelutaitoihin.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Lupayksikkö 2 vastaa alueellaan uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen, käyttötarkoituksen muutoksiin, kaupunkikuvaan, rakennussuojeluun ja julkiseen ulkotilaan liittyvistä rakennusvalvonnan lupa- ja muista asioista. Arkkitehti on lupahankkeissa rakentajan ja kaupunkilaisten yhteistyökumppani. Hänen tehtäviinsä kuuluu korjaus-, muutos- ja uudisrakentamishankkeiden ohjaus ja lupakäsittely. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi päätösvaltaa ja asiakaspalvelua.

Tehtävässä edellytetään aiempaa kokemusta rakennussuunnittelusta tai muusta rakennusvalvontaan valmistavasta työstä. Lisäksi arvostetaan kokemusta rakennusvalvonnasta. Eduksi katsotaan kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten ja rakennuslainsäädännön tuntemusta sekä kykyä niiden soveltamiseen käytännössä.

Kaikilla kolmella haastatellulla on paitsi pitkä kokemus arkkitehtisuunnittelusta myös useiden vuosien kokemus rakennusvalvontatyöstä. Sampo Sälevaaralla on pisin kokemus rakennusvalvontatyöstä ja hänellä on kokemusta kahden suuren kunnan rakennusvalvonnasta. Marko Pääjärven kokemus on pienemmästä kunnasta mutta hän on hoitanut lupakäsittelyn lisäksi koko rakennusvalvonnan tehtäväkenttää. Pontus Högströmin rakennusvalvontakokemus on nimenomaan Helsingistä ja hänellä on hyvä käsitys Helsingin rakennuslupaprosessista myös tilojen käyttäjän näkökulmasta.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvion perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja arkkitehdin virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaa puoltaa pisin kokemus rakennusvalvonnan tehtävistä. Hän on myös ollut hakijoista eniten mukana rakennusvalvonnan toiminnan kehittämisessä sekä meneillään olevien lakimuutosten valmistelussa erityisesti tietomallipohjaisen lupakäsittelyn osalta.

This decision was published on 05.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Salla Mustonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi

Decisionmaker

Salla Mustonen
yksikön päällikkö

Attachments

1. KYMP-03-79-22 arkkitehti hakijalista
2. KYMP-03-79-22 arkkitehti hakijayhteenveto

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.