Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-327-22

HEL 2022-014501
More recent handlings
§ 1

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-327-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2023 lukien. Virkaan valitulle asetetaan koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 27.10.2022 – 10.11.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot ovat kaikille aloille yhteisiä ja tukevat ammatillisia opintoja. Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tuntiopettajan tehtävään kuuluu yhteiskunnassa, kansalaisena ja työelämässä toimiminen, yrittäjämäisen toiminnan sekä kestävän kehityksen osa-alueiden opetusten toteuttaminen, oppimisen ohjaaminen ja osaamisen arvioiminen.

Virkasuhteen alussa tehtävät sijoittuvat kampus 5:n Sturenkadun ja Hattulantien toimipaikkoihin.

Ammatillisen opettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Hakuilmoituksessa on kuvattu tehtävässä arvostettavan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä aktiivista otetta työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Olet kiinnostunut opiskelijoiden yksilöllisistä oppimisen tarpeista ja sinulla on kykyä tukea erilaisia opiskeluvalmiuksia omaavia opiskelijoita osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Odotamme sinulta edellä mainittujen yhteiskunnassa ja työelämässä toimisen osa-alueiden vahvaa hallintaa sekä kokemusta toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja innostusta jakaa osaamistasi.

Lisäksi edellytämme digitaalisia taitoja ja digitaalisten oppimisympäristöjen hallintaa.

Luemme eduksi laaja-alaisen osaamisen myös muiden yhteisten tutkinnon osien opettamiseen liittyen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen kokemuksen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 27 (kaksikymmentäseitsemän) hakijaa, vaadittu kelpoisuus oli kahdellakymmenelläyhdellä (21) hakijalla. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 9 (yhdeksän) tehtävään parhaaksi katsottua hakijaa. Haastattelut toteutettiin 16.11.2022. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Reetta Montonen ja Ritva Mikkonen.

Hakemusten ja haastattelun perusteella tehtävään valittiin **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen kelpoisuusvaatimukset annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisesti.

Hänellä on tehtävän edellyttämä soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen kelpoisuus. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hakijalla on vastaavasta työtehtävästä opettajakokemusta ja työkokemukseen sekä koulutukseen perustuva vahva hallinta yhteiskunta- ja työelämätoimimisen osa-alueesta.

********** koulutus vastaa opetettavien aineiden sisältöjä ja hänellä on näyttöä opiskelijalähtöisen oppimisen sekä osaamisen hankkimisen ja osoittamisen toteuttamisessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Lisäksi hänellä on kokemusta oppimisvalmiuksia parantavien opintojen toteuttamisesta ja opiskelijoiden yksilöllisestä tukemisesta.

********** on kokemusta erilaisten digitaalisten oppimisen ratkaisujen toteuttamisessa yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisen osa-alueissa. Hänellä on kokemusta ammatillisen opetuksen työelämälähtöisestä toteutuksesta ja hän omaa erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot.

**********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viranmenestykselliseen hoitamiseen on **********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 16.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 86071

maria.vanska@hel.fi

Decisionmaker

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2