Vuokraus, tilat, Tenavatie 2, Algeco Finland Oy, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-014666
More recent handlings
§ 84

Vuokraus, tilat, Tenavatie 2, Algeco Finland Oy, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Tenavatie 2 sijaitsevan, huoneistoalaltaan (htm2) 370 m² suuruisen, paviljonki tilan vuokrauksesta Algeco Finland Oy:lta ja edelleenvuokrata sen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Aurinkometsän LPK tilaksi määräaikaisesti ajalle 1.8.2022 – 31.7.2027.

Kohteen arvonlisäveroton tilavuokra kaupunkiympäristön toimialalle on 21,49 euroa/m²/kk. Tilavuokra sisältää tilojen ylläpidon vastuunjakotaulukon mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle aiheutuu tilakustannuksia seuraavasti:

Tilavuokra/pääomavuokra on 21,49 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk, yhteensä 24,39 euroa/m2/kk, 108 291,60 euroa/v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/htm2/kk.

Lisäksi 5 vuoden ajan (1.8.2022-31.7.2027) peritään perustamiskuluista aiheutuvaa lisävuokraa 2,91 euroa/m²/kk, 1 078 euroa/kk.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Yksityinen Touhula päiväkoti on lopettanut toimintansa osoitteessa Tenavatie 2 sijaitsevassa paviljonkipäiväkotirakennuksessa. Palvelutarpeen vastaamiseksi kaupunki on vuokrannut tilat ja käynnistänyt kunnallisen toiminnan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 3.5. tehnyt päätöksen §99 uuden päiväkodin perustamisesta Puistolaan osoitteeseen Tenavatie 2. Uudesta päiväkodista varataan paikka ensisijaisesti niille lapsille, jotka ovat jo olleet varhaiskasvatuksessa toimintansa päättäneessä Touhulan päiväkodissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laatiman 6.3.2022 päivätyn tarvekuvauksen sekä 9.6.2022 päivitetyn tarvekuvauksen mukaan Puistolassa tarvitaan päiväkotitiloja noin 50 lapselle 1.8.2022 alkaen siihen asti kunnes alueelle valmistuu pysyvä ratkaisu koulu- ja päiväkotikäyttöön. Rakentamisohjelman mukaan uudisrakennus Puistolan peruskoululle ja päiväkodille valmistuu kesällä 2027.

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Koska ulosmaksettava tilavuokra vuokrakauden (5 v) ajalta alittaa 0,5 M euroa, ei sisäänvuokrauksesta tarvita erillistä vuokrahankepäätöstä

This decision was published on 12.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö

Attachments

1. Vuokrasopimus Algeco Finland Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.