Opetuksen järjestäminen, lisäryhmien perustaminen perusopetukseen valmistavaan opetukseen lukuvuonna 2022-2023

HEL 2022-014822
More recent handlings
§ 7

Opetuksen järjestäminen, perusopetukseen valmistavan opetuksen lisäryhmät perusopetuksen kouluihin lukuvuonna 2022-2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti lisäryhmien perustamisesta perusopetukseen valmistavaan opetukseen seuraavasti:

Aleksis Kiven peruskoulu, 2 ryhmää
Haagan peruskoulu, 1 ryhmä
Kannelmäen peruskoulu, 1 ryhmä
Keinutien ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Kontulan ala-asteen koulu, 1 ryhmää
Maatullin ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Merilahden peruskoulu, 1 ryhmä
Metsolan ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Pitäjänmäen peruskoulu, 1 ryhmä
Sakarinmäen peruskoulu, 1 ryhmä
Snellmanin ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Suutarinkylän peruskoulu, 1 ryhmä
Tahvonlahden ala-asteen koulu, 1 ryhmä
Yhteensä 14 ryhmää

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti 9.6.2022 perustaa lukuvuodelle 2022-2023 yhteensä 38-39 perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmää, joista 37 ryhmää perusopetuksen kouluihin ja 1-2 ryhmää Stadin ammatti- ja aikuisopiston tiloihin. Toimialajohtaja päättä ryhmien määrän vuosittain. Toimialajohtaja tekee päätökset tilanteissa, joissa päätös koskee kahta palvelukokonaisuutta, tässä tapauksessa perusopetuspalveluja ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön palveluja. Toimialajohtaja päätti myös, että mahdollisesti myöhemmin lukuvuoden aikana perustettavista ryhmistä tekee päätöksen kyseisen palvelukokonaisuuden johtaja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 10.5.2022 perusopetukseen valmistavan ryhmämuotoisen suomenkielisen opetuksen järjestämispaikat. Se päätti myös, että perusopetusjohtaja saa toimivallan päättää valmistavan opetuksen järjestämisestä 1-5 muussa koulussa, mikäli valmistavan opetuksen lisäryhmien perustamiselle ilmenee tarvetta.

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 21.6.2016 (§62) hyväksymä perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma ohjaa muodostamaan opetusryhmiä oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Valmistavan opetuksen opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Valmistavan opetuksen ryhmät on sijoitettu eri puolille kaupunkia. Oppilaat ohjataan keskitetysti ikäänsä vastaaviin ryhmiin kohtuullisen matkan päähän kotiosoitteesta. Oppilassijoittelussa huomioidaan myös ryhmien oppilasmäärä ja kokonaistilanne. Perusopetukseen valmistava opetus kestää yhden kalenterivuoden ajan.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmien tarve on lisääntynyt syksyn 2022 aikana kasvaneiden oppilasmäärien vuoksi. Oppilaita oli peruskoulujen valmistavan opetuksen ryhmissä toukokuun 2022 lopussa 331 ja joulukuussa 540.

Perusopetukseen valmistavaan opetukseen on vuoden 2022 maaliskuusta lähtien hakeutunut aiempia vuosia enemmän oppilaita johtuen mm. Ukrainan sodan aiheuttamasta maahan tulosta. Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskelee 540 oppilasta, joista Ukrainasta paenneita 190. Peruskoulujen inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa opiskelee 300 oppilasta, joista 50 ukrainalaista. Perusopetuksessa on yhteensä 840 valmistavan opetuksen oppilasta, joista Ukrainasta paenneita on 240.

Perusopetusjohtajan tällä päätöksellä perustamasta 14 lisäryhmästä 12 toimii kouluissa, jotka kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on nimennyt valmistavan opetuksen järjestämispaikoiksi. Lisäksi perusopetusjohtaja on jaoston valtuuttamana ottanut käyttöön kaksi uutta järjestämispaikkaa, Metsolan ala-asteen koulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun, joista molempiin on perustettu yksi valmistavan opetuksen ryhmä.

This decision was published on 18.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 86212

leeni.siikaniemi@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja