Toivomusponsi, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollinen sijoittuminen

HEL 2022-015037
More recent handlings
Case 5. / 568 §

Valtuutettu Eeva Kärkkäisen toivomusponsi mahdollisuudesta selvittää ja tarkastella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollista sijoittumista valtuustokauden aikana

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Hyväksyessään Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025 kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan esitetään selvitettäväksi mahdollisuutta tarkastella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollisen sijoittumisen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valtuustokauden kuluessa.

Close

Kaupunginhallituksen päätöksen 14.5.2018 § 350 mukaan syksyllä 2018 otettiin käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiorakenne. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että esitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisoinnista käsitellään uudestaan, huomioiden miten sote-uudistus on ratkennut.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä johtaa kaupungin johtoryhmä. Syksyllä 2018 perustetun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän tehtävänä on kaupunkistrategian pohjalta määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisimmät painopisteet ja tavoitteet. Lisäksi ohjausryhmä ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa toimialoilla ja verkostoissa sekä varmistaa, että tavoitteet ja toimenpiteet näkyvät vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Ryhmä ohjaa Helsingin hyvinvointisuunnitelman valmistelua ja osallistuu hyvinvointikertomusprosessiin. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kunkin toimialan toimialajohtaja vuorotellen kahden vuoden jaksoissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä käsitellyt laajemmat asiat viedään kaupungin johtoryhmän päätettäväksi.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio ja ohjausryhmän valmistelu sijoitettiin kaupunginkansliaan. Sijoittumisella varmistettiin kaupunkiyhteisen ja poikkihallinnollisen työn toteutuminen mm. aiemman sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa. Kokonaiskoordinaatiota varten osoitettiin erityissuunnittelijaresurssi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän valmistelut sekä muu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkiyhteinen valmistelutyö koordinoidaan HYTE-sihteeristössä, johon kuuluu asiantuntijoita kaupunginkanslian strategia- ja kaupunkitietoyksiköstä sekä kaikilta toimialoilta.

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain mukaan kunnan keskeisiä tehtäviä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työllä kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja sekä rakennetaan, ylläpidetään ja parannetaan kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja turvallisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 6 §:ssä kuvataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä tarkemmin. Uudenmaan erillisratkaisusta johtuen Helsingin kaupunki johtaa, koordinoi ja toteuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunta-Helsingin ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteistyönä. Lain mukaan kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.

Sote-uudistuksen myötä Helsingin kaupungille on syntynyt uusia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä, kuten neuvotteluvelvoite järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa sekä yhteistyö HUS-yhtymän kanssa hyvinvointisuunnitelma ja -kertomustyössä. Vuodesta 2023 alkaen sekä kunta-Helsinki että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala saavat uutena rahoitusmuotona valtionosuuden lisäosan (HYTE-kerroin), joka määräytyy erillisten indikaattoreiden perusteella ja tuo näkyväksi tehtyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Näiden uusien tehtävien kehittämistä ja toimeenpanoa johdetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä.

Kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja koordinointia seurataan kansallisella tasolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen joka toinen vuosi toteutettavalla Kuntajohdon TEA-viisarilla. Keväällä 2023 tehdyn kyselyn mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio on isoissa kaupungeissa sijoitettu eniten keskushallintoon (43 %), toiseksi eniten hyvinvoinnin toimialoille (24 %) ja kolmanneksi eniten sivistyksen ja koulutuksen toimialoille (19 %). Isoissa kaupungeissa koordinaatiota ei ole sijoitettu kulttuurin ja vapaa-ajan tai kaupunkiympäristön toimialoille.

Syksyllä 2022 ohjausryhmä päätti käynnistää arvioinnin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta ja toimeenpanosta. Sote-uudistuksen myötä tulleet uudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät vaativat myös osaltaan ohjausryhmän roolin uudelleenmäärittelyä. Arviointiprosessissa arvioidaan ja kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja koordinointia, työn strategisen ja operatiivisen tason toimivuutta sekä lukuisten verkostojen ja työryhmien työtä. Arviointi valmistuu syksyn 2023 aikana ja toimeenpanosta tuodaan erillinen päätösehdotus kaupungin johtoryhmään ja tarvittaessa kaupunginhallitukseen. Selvitystyön yhteydessä arvioidaan myös koordinaation tarkoituksenmukainen toteutustapa ja hallinnollinen sijoittuminen.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, kaupunkiympäristön toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan kesken.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Close

This decision was published on 29.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Reetta Sariola, strategiapäällikkö, puhelin: 09 310 32987

reetta.sariola@hel.fi

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi

Attachments

1. Kärkkäinen Eeva, toivomusponsi kvsto 16.11.2022, asia 10

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.