Tutkimuslupa, Johtamisen tuki-tiimin palvelujen muotoilu

HEL 2022-015075
More recent handlings
§ 8

Tutkimusluvan myöntäminen esihenkilöiden johtamisen tuki- tiimin palvelujen muotoilun työpaja 7.2.2023

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Nina Suihkonen-Mensah’n Metropolian ammattikorkeakoulun tutkimukselle ” Esihenkilökonsultaatio -tiimin palvelujen muotoilu” -päätöksen perusteluissa tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuslupa koskee 7.2.2023 järjestettävää työpajaa ja siihen osallistuvia esihenkilöitä, jotka antavat suostumuksensa osallistua opinnäytetyöhön. Työpajan osallistujat ovat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan, kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan esihenkilöitä.

Opinnäytetyötutkimushankkeen tavoitteena on saada tietoa Helsingin kaupungin toimialojen esihenkilöiden tarpeista johtamisen konsultaatiopalveluihin uuden kaupunginkanslian henkilöstöosastolle perustettavan esihenkilöiden konsultaatiopalvelun muotoilua varten. Tutkimushanke fokusoituu erityisesti esihenkilöiden johtamisen tuen tarpeiden selvittämiseen sekä esihenkilön konsultaatiopalveluiden muotoiluun asiakastarpeita vastaavaksi.

Kaikki mukana olevat toimialat ovat puoltaneet tutkimusluvan myöntämistä.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

  • työpajassa saatuja tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten
  • tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain 1050/2018 sekä muun lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia
  • tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen
  • tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen
  • tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle tai toimialoille
  • tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia
  • tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupungin kanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen: kanslia.tutkimusluvat@hel.fi(Link opens default mail program)

This decision was published on 31.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja