Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.1.2023 alkaen, pelastuslaitos, pelastuskomentaja

HEL 2022-015138
More recent handlings
Case 16. / 16 §

Pelastuskomentajan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle ja virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.1.2023 lukien

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus siirsi pelastuslaitoksen pelastuskomentajan viran ja viran nykyisen haltijan Jani Pitkäsen nykyisillä palvelussuhteen ehdoilla kaupunkiympäristön toimialalta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle ja muutti Pitkäsen virantoimitusvelvollisuutta siten, että hän johtaa pelastustoimen palvelukokonaisuutta 1.1.2023 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Sote-lakikokonaisuuden talouden eriyttämisvaatimusten toteuttamiseksi ja sote-lainsäädännöstä seuraavan tehtäväkokonaisuuden johtamisen selkeyttämiseksi kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2022, § 62, että Helsingin kaupungilla on 1.1.2023 lukien sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala. Toimiala koostuu entisestä sosiaali- ja terveystoimialasta sekä pelastuslaitoksesta. Toimialalla on sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ja sen pelastusjaosto sekä yksilöasioiden jaosto. Toimialaa johtaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja. Pelastuslaitos on siirtynyt kaupunkiympäristön toimialalta uudeksi palvelukokokokonaisuudeksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle. Pelastustoimessa työskentelee noin 800 henkilöä. Pelastustoimen palvelukokonaisuutta johtaa pelastuskomentaja.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto huolehtii pelastustoimen palvelukokonaisuuden tehtävistä sekä sille erikseen määrätyistä tehtävistä. Pelastusjaosto, pelastuskomentaja sekä tämän määräämät muut viranhaltijat ovat Helsingin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia.

Pelastuskomentajan nykyinen toimivalta säilyy siltä osin kuin se ei ole päällekkäistä toimialajohtajan toimivallan kanssa. Hallintosäännön mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei pelastuskomentaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, pelastuskomentaja päättää muun muassa pelastuslaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvan viranomaisluvan hakemisesta, pelastustoiminnan ja ensihoidon päivystysorganisaatiosta, virka- ja muista palvelupuvuista, uhkasakosta, teettämisuhasta ja keskeyttämisuhasta pelastuslaissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan muu pelastusviranomainen voi niistä päättää. Pelastuskomentaja johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen pelastuslaissa edellytetty kelpoisuus.

Siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle on käsitelty yhteistoimintamenettelyn mukaisesti, ja pelastuskomentaja Jani Pitkästä on kuultu hänen virantoimitusvelvollisuutensa muutoksesta ja sen perusteista.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 23 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan tai hyvinvointialueen viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää palvelukokonaisuuden johtajan, liikelaitoksen johtajan ja pelastuskomentajan sekä muiden kansliapäällikköä seuraavan alemman organisaatiotason johtavien viranhaltijoiden virkaan ottamisesta sekä näiden virkojen ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon välillä.

Close

This decision was published on 18.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Kirsi Remes

Ask for more info

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi