Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen tukipalvelut ja muut -yhteisöryhmään kuuluvissa tytäryhteisöissä, kaupunginkanslia

HEL 2022-015453
More recent handlings
Case 7. / 219 §

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian päivittämistä koskevan päätöksen muuttaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa 27.2.2023, § 126 tekemäänsä päätöstä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n omistajastrategian osalta ja vahvisti yhtiön omistajastrategiaksi liitteenä olevan luonnoksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Konsernijaosto esitti 13.2.2023, § 24 kaupunginhallitukselle tukipalvelut ja muut -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivitysten hyväksymisestä. Esityksessä oli liitteenä ko. yhteisöryhmään kuuluvien yhteisöjen päivitysesitykset sekä oheismateriaalina nykyiset omistajastrategiat.

Kaupunginhallitus päätti 27.2.2023, § 126 esityksen mukaisesti, mutta kaupunginhallituksen päätöksen liitteeksi oli erheellisesti jäänyt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osalta yhtiön nykyinen omistajastrategia päivitetyn omistajastrategian sijaan. Kyseessä on hallintolain 50.1 §:n 1 kohdan mukainen asiavirhe, jonka korjaaminen edellyttää, että asia ratkaistaan uudelleen.

Konsernijaoston osaltaan jo käsittelemä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n oikea omistajastrategia hyväksytään tällä päätöksellä.

Close

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 126

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tukipalvelut ja muut-yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämisen liitteenä olevien luonnosten mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.02.2023 § 24

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tukipalvelut ja muut-yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämisen liitteenä olevien luonnosten mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä totesi, että perusteluja on täydennetty pöydällepanon aikana.

30.01.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Close

This decision was published on 13.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi