Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, asukas- ja yrityspalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-81-22

HEL 2022-015509
More recent handlings
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tiimipäällikön viran täyttäminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö valitsi alueiden käyttö ja valvonta -yksikön katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikön virkaan (55222) ********** 1.3.2023 alkaen 4 172,00 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Alueiden käyttö ja valvonta -yksikön organisaatio muutettiin 1.1.2022 alkaen niin, että yksikössä on kahden tiimin sijaan kolme tiimiä. Tiimipäällikön virka perustettiin kaupungin hallituksen päätöksellä 13.12.2021 § 934. Virka päätettiin täyttää ensin määräajaksi vuodelle 2022.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 25.11.-8.12.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Monsterissa ja LinkedInissä.

Tiimipäällikkö vastaa katutyö- ja sijaintipalveluihin liittyvästä tehtäväkokonaisuudesta ja toimii lähiesihenkilönä 11 asiantuntijalle. Hän suunnittelee toimintaa yhdessä työntekijöiden ja yksikön päällikön kanssa sekä vastaa työn tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto (esim. infra- tai rakennusala) sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä edellytetään valmiuksia esihenkilötehtävistä sekä kokemusta asiakastyöstä, asiakaspalvelusta, asiakkuuksien hallinnasta tai asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Tehtävässä onnistuminen vaatii kykyä soveltaa uutta tietoa sekä itsenäistä harkintakykyä voimassa olevien säännösten ja ohjeiden tulkinnassa ja soveltamisessa. Hakijalta odotetaan hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, vahvaa teknisen alan työkokemusta sekä ICT-järjestelmien ja karttaohjelmien hallintaa. Eduksi katsotaan julkishallinnon ja johtamis- ja esihenkilötyön aikaisempi tuntemus, kaupunkiomaisuuden ymmärrys sekä osaamista kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetusta lainsäädännöstä. Lisäksi kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja johtaa ja kehittää palvelua strategisesti ja näkemyksellisesti ja kokemus digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaa haki kuusi henkilöä, jotka kaikki täyttivät viran kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivin osaaminen ja kokemus tiimin tehtäväkentästä. Hakijoita haastattelivat asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman ja yksikön päällikkö Suvi Tuiskunen ajalla 16.12.2022-21.12.2022. Lisäksi HR-asiantuntija Henna Heikkinen oli mukana haastattelemassa ********** 16.12.2022.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla hakijoilla on kokemusta tehtävässä tarvittavista ICT-järjestelmistä ja karttaohjelmista ja hyvät yhteistyö- ja verkostoitumistaidot. Heillä on kokemusta myös tiimin tehtäviin liittyvästä lainsäädännöstä viranomaistoiminnan näkökulmasta. Lisäksi heillä on valmiuksia esihenkilötyöhön ja tiimin tehtäväkokonaisuuden hallintaan osaamiseen ja aiempaan työkokemukseen tai koulutukseen perustuen. Kielitaidosta hakijat ovat esittäneet arvion hakemuksessaan.

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikkö vastaa katutyö- ja sijaintipalveluihin liittyvästä tehtäväkokonaisuudesta ja toimii lähiesihenkilönä 11 asiantuntijalle. Hän suunnittelee toimintaa yhdessä työntekijöiden ja yksikön päällikön kanssa sekä vastaa työn tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Tehtävässä edellytetään valmiuksia esihenkilötehtävistä sekä kokemusta asiakastyöstä tai muuta asiakaslähtöisyyteen liittyvää kokemusta. Tehtävässä onnistuminen vaatii kykyä soveltaa uutta tietoa sekä itsenäistä harkintakykyä voimassa olevien säännösten ja ohjeiden tulkinnassa ja soveltamisessa. Hakijalta odotetaan hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, vahvaa teknisen alan työkokemusta sekä ICT-järjestelmien ja karttaohjelmien hallintaa.

Lähiesihenkilötyön onnistuminen on tärkeä tekijä koko työyhteisön hyvinvoinnin ja tulosten saavuttamisen kannalta. Siksi aiempi kokemus tai muulla tavalla hankittu esihenkilötyön osaaminen on tehtävässä tärkeässä roolissa. Kaikilla kolmella haastatellulla on esihenkilötyön kokemusta, jota arvioitiin työhistoriaa painottaen. ********** Tiimin toiminnan ja tehtäväkokonaisuuden tuntemus on tehtävässä tarpeellista, koska tiimipäällikön rooliin kuuluvat toiminnan suunnittelu, tuloksellisuus ja tavoitteiden saavuttaminen yhteistyössä muun linjajohdon kanssa. Substanssiosaamiseen liittyy sekä tehtäväalueen syvällinen tuntemus että kyky oppia ja hallita uutta tietoa. Lisäksi arvioidaan tarvittavien ICT-järjestelmien ja lainsäädännön tuntemusta.

**********

Asiakaslähtöisyyden osaaminen ja asiakastyön kehittäminen ovat tulosta ohjaavia tekijöitä tiimin toiminnassa. Tiimin tuottamien palveluiden kohderyhmä on varsin laaja ja toiminnassa tulee huomioida sekä asiakkaiden tyytyväisyys että viranomaistoiminnan tuloksellisuus toimivan infrastruktuurin ja viranomaisyhteistyön näkökulmasta.

**********

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. **********

This decision was published on 04.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Suvi Tuiskunen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36868

suvi.tuiskunen@hel.fi

Decisionmaker

Heini Oikkonen-Kerman
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Attachments

1. Hakijalista KYMP-03-82-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-82-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.