Virkasuhteen täyttäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 5, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-992-22

HEL 2022-015560
More recent handlings
§ 3
This decisionmaker is no longer active

Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 5, työavain SOTE-01-992-22

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 382049, toimintayksikkö 395260, työpiste 100020) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 21.12.2022.

Sosiaalityöntekijän virka on ollut haettavana 21.12.2022 - 4.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on sijoituksen aikainen lapsen vastuusosiaalityö lapsen ja hänen vanhempansa kanssa. Työskentely edellyttää kykyä itsenäiseen toimintaan, mutta myös työpari-, tiimi- ja verkostotyöhön. Työ edellyttää matkustamista.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, sosiaalityön, erityisesti lastensuojelun ja lastensuojelulain hyvää tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja kirjallisen dokumentoinnin hallintaa.

Eduksi luetaan Helsingin kaupungin organisaation tuntemus, aikaisempi kokemus sosiaalityöntekijän tehtävistä, hyvä tietotekninen osaaminen sekä positiivinen, innostunut ja kehittämissuuntautunut työote.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla.

Hakemusten perusteella ketään ei kutsuttu haastatteluun.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

This decision was published on 18.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marisa Liesimaa, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 45657

marisa.liesimaa@hel.fi

Decisionmaker

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.