Virkasuhteen täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-1022-22

HEL 2022-015563
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-1022-22

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Idän aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosiaalityöntekijän virkaan valtiotieteiden maisteri ********** (vakanssinumero 037375, toimintayksikkö 395660, työpiste 100152) 1.5.2023 lukien 3563.14 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisteriotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 27.12.2022.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijä työskentelee lastensuojelun jälkihuollossa olevien asiakkaiden kanssa tehden suunnitelmallista sosiaalityötä. Työhön kuuluu mm. sosiaalityön suunnitelmien laatimista, taloudellisten päätösten tekemistä, työskentelyä moniammatillisissa verkostoissa sekä rakenteellista sosiaalityötä.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää KELA-järjestelmän tuntemusta sekä ymmärrystä jälkihuollon erityispiirteistä, hyvää työn hallintaa, hyviä yhteistyötaitoja sekä hyviä ammatillisia valmiuksia asiakkaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja muun palveluverkoston hyödyntämiseen asiakastyössä.

Eduksi luettiin sosiaalijärjestelmän tuntemus sekä vuorovaikutukselliseen työhön kykeneminen.

Sosiaalityöntekijän virka on ollut julkisesti haettavana 27.12.2022-09.01.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi (2) hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä (1) hakijalla. Yksi (1) hakija ei täyttänyt asetettuja kelpoisuusehtoja.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin yksi sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisen kelpoisuuden omaava hakija.

Haastattelun suorittivat 12.01.2023 jälkihuollon johtavat sosiaalityöntekijät ********** ja **********

********** on valtiotieteiden maisterin tutkinto (Helsingin yliopisto) ja hän on työskennellyt **********

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota nuorten kanssa työskentelyyn, lastensuojelun ja jälkihuollon työkentän ja verkostojen ymmärtämiseen sekä sopivuuteen jälkihuollossa työskentelyyn.

********** oli haastattelun perusteella kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, hyvät yhteistyötaidot, ymmärrys tukijärjestelmästä Suomessa (KELA ja kunnat), kokemusta jälkihuollosta sekä ammatilliset valmiudet asiakkaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja muun palveluverkoston hyödyntämiseen asiakastyössä.

Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hakijoista parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen jälkihuollon sosiaalityössä.

This decision was published on 19.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Taneli Karinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 31079360

taneli.karinen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Tuominen
aikuissosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.