Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin sairaala/kotihoidon lääkärit, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTE-03-1739-22

HEL 2022-015582
More recent handlings
§ 2

Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, Helsingin sairaala / kotihoidon lääkärit, työavain SOTE-03-1739-22

Ylilääkäri

Päätös

Kotihoidon ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääkäri ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 026697, Kotihoidon lääkärit -yksikkö) 1.3.2023 lukien 4955,60 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin (sisältää yleiskorotuksen 1.6.2022 alkaen, mutta ei tämän jälkeen tulevia yleiskorotuksia) ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 (kuusi) kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitykset on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan kotihoidon lääkärit -yksikön kotihoidon terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa Helsingin sairaalan kotihoidon ylilääkäri.

Kotihoidon terveyskeskuslääkärin tehtävänä on huolehtia terveyskeskuslääkärin velvollisuuksista moniammatillisissa tiimeissä Helsingin palvelualueilla, kotihoidossa, palvelutaloissa ja Seniorikeskuksissa, jotka toimivat myös geriatrian ja yleislääketieteen koulutuspaikkoina.

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hakijalla ei ole viran kelpoisuusvaatimusta täyttävää ruotsin kielen taitoa. Sosiaali- ja terveystoimessa valinnasta päättävä viranhaltija voi perustellusta syystä päättää kielitaitovaatimuksesta poikkeamisesta. Ulkomaisen tutkinnon suorittanut, Suomessa laillistettu lääkäri voidaan vapauttaa ruotsin kielen taidosta sellaisessa yksikössä, jossa ruotsin kielen taitoisia lääkäreitä on riittävästi. Yksikössä on riittävä määrä ruotsin kielen taitoisia lääkäreitä. Ruotsinkielisen väestön palvelut ja oikeus käyttää omaa kieltään yksikössä ovat siten turvattavissa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, kokemusta ja osaamista ikääntymisestä johtuvien ja ikääntyneillä usein esiintyvien sairauksien hoitamisesta sekä hyviä tiimityötaitoja.

Kotihoidon terveyskeskuslääkärin virka on olleet julkisesti haettavana 26.9.2022–21.10.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa, Te-palveluiden sivustolla sekä Terveyskeskusten avoimet työpaikat lääkäreille ja hammaslääkäreille -sivustolla (TKrekry).

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän päätöksen liitteenä 1.

Hakemuksen perusteella hakija kutsuttiin haastatteluun. Kotihoidon ylilääkäri ********** haastatteli hakijan. Haastattelu pidettiin 10.11.2022.

********** on valmistunut lääkäriksi vuonna 1991. **********

Hakemuksen, haastattelun ja yksikössä osoitetun työkokemuksen perusteella ********** on esittänyt kotihoidon lääkärin tehtävässä edellytettävät riittävät vahvuudet ja lääketieteellisen osaamisen sekä suomen kielen taidon kotihoidon lääkärit yksikössä toimimiseksi.

This decision was published on 27.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jonne Sirola, ylilääkäri, puhelin: 09 310 76430

jonne.sirola@hel.fi

Decisionmaker

Jonne Sirola
ylilääkäri