Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin sairaala, osastonlääkäri, työavain SOTE-03-2010-22

HEL 2022-015587
More recent handlings
§ 5

Osastonlääkärin viran täyttäminen, Helsingin sairaala, työavain SOTE-03-2010-22

Johtajalääkäri

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella Laakson sairaalan osastonlääkärin virkaan ********** (vakanssi 029823, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala, työpiste Laakson sairaala) 1.3.2023 lukien 5836,70 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika 4 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja virkaan otetulta saadaan selvitys tartuntatautilain 48§:n mukaisesta rokotussuojasta. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Laakson sairaalan osastonlääkärin virka tuli avoimeksi 20.10.2020.

Toimivalta

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan Laakson sairaalan osastonlääkärin virkaan ottaa Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

Viran tehtäväkuvaus

Osastonlääkärin ensisijainen sijoituspaikka on Laakson sairaala. Osastonlääkärin tehtävänä on lääkäreiden perehdytys ja tutorointi sekä kliininen lääkärityö ja sen kehittäminen.

Kelpoisuus

Osastonlääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994) sekä geriatrian, sisätautien, yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakuprosessi

Osastonlääkärin virka (vakanssinumero 029823) on ollut julkisesti haettavana 15.-30.11.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus yhdellä hakijalla.

Haastatteluun kutsuttiin sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri **********

Haastattelun suorittivat ylilääkäri ********** ja apulaisylilääkäri ********** 2.12.2022 etänä Teams-neuvotteluna.

Hakijan kuvaus

Haastattelussa tuli esille, että ********** on monen vuoden kokemus erikoislääkärin työstä.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1990 ja sisätautien erikoislääkäriksi vuonna 1998, molemmat tutkinnot hän on suorittanut Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän on suorittanut reumatologian erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2001.

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** osoitti riittävää kokemusta osastonlääkärin tehtävässä sekä valmiutta aloittaa Laakson sairaalan osastonlääkärin tehtävässä mahdollisimman pian.

Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset osastonlääkärin viran tehtävien hoitamiseen Helsingin sairaalan Laakson sairaalassa.

This decision was published on 21.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Aija Vanhanen, ylilääkäri, puhelin: 09 310 47407

aija.vanhanen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Pikkarainen
johtajalääkäri

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.