Virkasuhteen täyttäminen, pohjoisen asiakasohjaus, asiakasohjaaja, työavain SOTE-03-1943-22

HEL 2022-015589
More recent handlings
§ 2

Asiakasohjaajan viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, arviointitoiminta, pohjoisen asiakasohjaus, työavain SOTE-03-1943-22

Asiakkuuspäällikkö

Päätös

Asiakkuuspäällikkö päätti jättää asiakasohjaajan viransijaisuuden (vakanssinumero 016315, toimintayksikkö 397130, työpiste 100050) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätöksen perustelut

Asiakasohjaajan viransijaisuus tuli avoimeksi 21.11.2022.

Viransijaisuus on ollut julkisesti haettavana 31.10. - 15.11.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa ajalle 21.11.2022 - 31.12.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan asiakasohjaajan viransijaisuuteen ottaa asiakkuuspäällikkö.

Asiakasohjaajan perustehtävänä ovat laaja-alaiset palvelutarpeenarvioinnit asiakkaiden kotona ja osastojaksoilla. Asiakkaiden palvelutarvetta arvioidaan päivätoiminnan, omaishoidontuen, kotiin vietävien palveluiden, arviointi- ja kuntoutusjaksojen, kriisitilanteiden, sosiaalityön ja -ohjauksen, lyhytaikaisen tai pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan suhteen sekä tehdään palveluista päätökset ja järjestetään asiakkaille palveluita sekä tehdään myös iäkkäiden täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätökset. Koordinoidaan asiakkaiden palveluiden kokonaisuutta asiakassuunnitelman avulla.

Asiakasohjaajan viransijaisuuden kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Sijaisuudessa voidaan huomioida myös edellä mainittuihin tutkintoihin loppuvaiheessa opiskelevat.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Työssä tarvitaan avointa ja innostunutta asennetta, hyviä verkosto-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä vahvaa dokumentointiosaamista ja on myös tärkeää osata kohdata erilaisia asiakkaita kunnioittavasti. Työ on sekä moniammatillista tiimityötä että itsenäistä työskentelyä, jossa tulee osata hahmottaa lukuisat asiakas- ja palveluprosessit. Tehtävässä täytyy sisäistää paljon ohjeita ja kyetä soveltamaan niitä tarvittavilta osin. Tehtävässä edellytetään myös rohkeutta itsenäiseen päätöksentekoon ja arvostetaan hyvää organisointi- ja priorisointikykyä.

Valintaa tehtäessä voidaan huomioida vain kelpoisuusehdot täyttävät työntekijät tai kelpoisuusehdoissa määriteltyihin tutkintoihin opiskelevat.

Määräajassa hakemuksen jätti 27 hakijaa, joista 15 oli muodollisesti kelpoista. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Viransijaisuus jätetään täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

This decision was published on 24.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Elina Määränen, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 09 310 23317

elina.maaranen@hel.fi

Decisionmaker

Elina Määränen
asiakkuuspäällikkö

Attachments

1. Hakijaluettelo SOTE-03-1943-22

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.