Virkasuhteen täyttäminen, pohjoisen asiakasohjaus, asiakasohjaaja, työavain SOTE-03-1943-22

HEL 2022-015589
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Asiakasohjaajan viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, arviointitoiminta, pohjoisen asiakasohjaus, työavain SOTE-03-1943-22

Kundrelationschef

Päätös

Asiakkuuspäällikkö päätti jättää asiakasohjaajan viransijaisuuden (vakanssinumero 016315, toimintayksikkö 397130, työpiste 100050) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätöksen perustelut

Asiakasohjaajan viransijaisuus tuli avoimeksi 21.11.2022.

Viransijaisuus on ollut julkisesti haettavana 31.10. - 15.11.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa ajalle 21.11.2022 - 31.12.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan asiakasohjaajan viransijaisuuteen ottaa asiakkuuspäällikkö.

Asiakasohjaajan perustehtävänä ovat laaja-alaiset palvelutarpeenarvioinnit asiakkaiden kotona ja osastojaksoilla. Asiakkaiden palvelutarvetta arvioidaan päivätoiminnan, omaishoidontuen, kotiin vietävien palveluiden, arviointi- ja kuntoutusjaksojen, kriisitilanteiden, sosiaalityön ja -ohjauksen, lyhytaikaisen tai pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan suhteen sekä tehdään palveluista päätökset ja järjestetään asiakkaille palveluita sekä tehdään myös iäkkäiden täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätökset. Koordinoidaan asiakkaiden palveluiden kokonaisuutta asiakassuunnitelman avulla.

Asiakasohjaajan viransijaisuuden kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Sijaisuudessa voidaan huomioida myös edellä mainittuihin tutkintoihin loppuvaiheessa opiskelevat.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Työssä tarvitaan avointa ja innostunutta asennetta, hyviä verkosto-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä vahvaa dokumentointiosaamista ja on myös tärkeää osata kohdata erilaisia asiakkaita kunnioittavasti. Työ on sekä moniammatillista tiimityötä että itsenäistä työskentelyä, jossa tulee osata hahmottaa lukuisat asiakas- ja palveluprosessit. Tehtävässä täytyy sisäistää paljon ohjeita ja kyetä soveltamaan niitä tarvittavilta osin. Tehtävässä edellytetään myös rohkeutta itsenäiseen päätöksentekoon ja arvostetaan hyvää organisointi- ja priorisointikykyä.

Valintaa tehtäessä voidaan huomioida vain kelpoisuusehdot täyttävät työntekijät tai kelpoisuusehdoissa määriteltyihin tutkintoihin opiskelevat.

Määräajassa hakemuksen jätti 27 hakijaa, joista 15 oli muodollisesti kelpoista. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Viransijaisuus jätetään täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Detta beslut publicerades 24.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Elina Määränen, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 09 310 23317

elina.maaranen@hel.fi

Beslutsfattare

Elina Määränen
asiakkuuspäällikkö

Bilagor

1. Hakijaluettelo SOTE-03-1943-22

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.