Virkasuhteen täyttäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 2, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-988-22

HEL 2022-015602
More recent handlings
§ 7
This decisionmaker is no longer active

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 2, työavain SOTE-01-988-22

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 036878, toimintayksikkö 395260, työpiste 100020) 7.4.2023 lukien 3772,74 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Rikosrekisteriote on esitetty.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 19.12.2022.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sijoituksen sosiaalityöntekijän tehtävänä on sijoituksen aikainen lapsen vastuusosiaalityö lapsen ja hänen vanhempansa kanssa. Työskentely edellyttää kykyä itsenäiseen toimintaan, mutta myös työpari-, tiimi- ja verkostotyöhön. Työ edellyttää matkustamista.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 036878) on ollut julkisesti haettavana 19.12.2022 - 2.1.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti viisi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli kahdella hakijalla.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin 13.1.2023 ********** Haastattelijoina toimivat johtavat sosiaalityöntekijät ********** ja ********** ********** ei kutsuttu haastatteluun, koska hänet on haastateltu sijoituksen sosiaalityössä kahdesti loppuvuodesta 2022.

********** on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon ja hän on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä. ********** Työssään hän on osoittanut tehtävän vaativuuden mukaista aktiivista ja kehittämissuuntautunutta työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutus-, viestintä- ja organisointitaitoja. Hänellä on toimintakäytäntöjen ja -ympäristön tuntemusta laajasti sijaishuollosta. Hän on tehnyt aktiivista yhteistyötä sijaishuollon eri palveluntuottajien ja järjestötoimijoiden kanssa. Hän on myös pystynyt työskentelemään ruotsinkielellä asiakkaiden kanssa.

********** on valtiotieteiden maisteri. ********** Hänellä ei ole sijoituksen sosiaalityöntekijän työkokemusta.

Hakemuksen, haastattelun ja työssä osoitetun sopivuuden perusteella ********** osoitti sosiaalityöntekijän virassa edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä on sijaishuollon sosiaalityöntekijän kokemusta. Hän tuntee Helsingin kaupungin organisaation ja hänellä on erinomaiset edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen sijoituksen sosiaalityössä kaksikielisesti.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen sijoituksen sosiaalityön yksikössä.

This decision was published on 14.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Mähönen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 45023

johanna.mahonen@hel.fi

Decisionmaker

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.