Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin sairaala / kotihoidon lääkärit, apulaisylilääkäri, työavain SOTE-03-2035-22

HEL 2022-015616
More recent handlings
§ 8

Apulaisylilääkärin viran täyttäminen, Helsingin sairaala / kotihoidon lääkärit, työavain SOTE-03-2035-22

Johtajalääkäri

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti, geriatrian erikoislääkäri ********** Kotihoidon lääkärit -yksikön apulaisylilääkärin virkaan (vakanssinumero 25002, toimintayksikkö Helsingin sairaala, työyksikkö Kotihoidon lääkärit) 1.5.2023 lukien 6160,74 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 (kuusi) kuukautta.

Päätöksen perustelut

Apulaisylilääkärin vakanssi 25002 tuli avoimeksi 1.1.2023 vakinaisen viranhaltijan siirryttyä toisiin tehtäviin. Apulaisylilääkärin virka on ollut julkisesti haettavana 21.11.2022 – 16.12.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ja Te-palveluiden sivustolla.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199
mukaan apulaisylilääkärin virkaan ottaa Helsingin sairaalan johtajalääkäri. Apulaisylilääkärin viran sijoituspaikka on Kotihoidon lääkärit -yksikkö.

Apulaisylilääkärin tehtävänä on toimiminen Kotihoidon lääkärit -yksikössä ja soveltuvin osin sidosryhmissä kliinisessä lääkärin työssä, hallinnollisessa työssä, kehittämistyössä, perehdyttäjänä ja erikoistuvien ohjaajana, esihenkilötyössä ja muissa ylilääkärin määräämissä tehtävissä.

Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994) ja erikoislääkärin oikeudet sisätautien, geriatrian tai yleislääketieteen alalta. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta, kykyä toimia moniammatillisissa tiimeissä, hyviä kommunikaatiotaitoja.

Katsoimme eduksi aiemman kokemuksen työskentelystä ikääntyneiden parissa kotihoidossa ja / tai kuntoutusosastotyössä. Lisäksi luimme eduksi aiemman kokemuksen esihenkilönä toimimisessa sekä kehittämisprojekteissa ja -hankkeissa tapahtuneesta tavoitteet saavuttaneesta työskentelystä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija. Hakijalla oli vaadittu kelpoisuus virkaan.

Hakemusten perusteella hakemuksen jättänyt kutsuttiin haastatteluun. Haastattelu pidettiin 3.1.2023. Haastattelun suorittivat johtajalääkäri ********** ja ylilääkäri **********

********** on koulutukseltaan geriatrian erikoislääkäri. Hän on valmistunut **********

Hakemusten ja haastattelun ja aiemman työhistorian perusteella ********** osoitti apulaisylilääkärin tehtävässä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti toimintaympäristön tuntemusta ja johdonmukaisuutta kiinnostuksessaan vanhusväestön hoitoon, kehittämistyöhön ja esihenkilönä toimimiseen. Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella hänellä on edellytykset apulaisylilääkärin viran tehtävien hoitamiseen Kotihoidon lääkärit -yksikössä.

This decision was published on 17.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jonne Sirola, ylilääkäri, puhelin: 09 310 76430

jonne.sirola@hel.fi

Decisionmaker

Laura Pikkarainen
johtajalääkäri

Attachments

1. Hakijaluettelo SOTE-03-2035-22

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.