Kaupungin omavelkainen takaus, Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45

HEL 2023-000014
More recent handlings
Case 5. / 147 §

V 15.3.2023, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45 -yhtiölle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45 -yhtiölle Englantilaisen koulun säätiö sr:n opetuksen järjestämistä varten rakennettavan koulutalon investointimenoja varten enintään 40 000 000 euron määräisen kaupungin omavelkaisen takauksen. Omavelkainen takaus myönnetään investoinnin rahoittamiseksi nostettavien pitkäaikaisten lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Nostettavien lainojen laina-aika saa olla enintään 30 vuotta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Taustaa

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt 22.6.2022, 188 §, Englantilaisen koulun koulutalohankkeen jatkovalmistelua koskevasta sopimuksesta sekä koulutalon hallintamallista. Päätöksen mukaan lähtökohtana on, että yksityisen opetuksen järjestäjän koulukiinteistöinvestointia varten perustetaan erillinen osakeyhtiö, joka Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen tytäryhtiönä kuuluisi kaupunkikonserniin. Hallintamallin tavoitteena on, että koulutaloyhtiön osakkeenomistajat (Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja Englantilaisen koulun säätiö sr) yhdessä huolehtivat hankkeen toteutuksesta sekä elinkaaren aikana koulurakennuksen hyvästä ylläpidosta ja omistaja-arvon säilymisestä. Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45 on perustettu 17.11.2022.

Hankkeen toteutus ja rahoitus sekä tarvittavat takaukset

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin oman investointiohjelman ulkopuolisena hankkeena. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on vastannut hankkeen suunnittelusta kaupungin ja yhtiön välisen jatkovalmistelusopimuksen (Khs 14.12.2020, 876 §) mukaisesti. Koulutalohankkeen investointikustannuksen arvio on noin 40 000 000 euroa.

Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45 on jättänyt 20.12.2022 hakemuksen, jolla haetaan kaupungilta enintään 40 000 000 euron määräistä omavelkaista takausta Englantilaisen koulun säätiö sr:n opetuksen järjestämistä varten rakennettavan koulutalon investointimenoihin. Nostettavat lainat, joihin kaupungin takausta nyt haetaan, on mitoitettu kaupungin aiemmin hyväksymien hankesuunnitelmien mukaisesti. Koulutaloyhtiön hankkeen toteuttamiseksi tarvitsema pitkäaikainen rahoitus tullaan hakemaan rahoituslaitoksilta. Hankkeen alkuvaiheen kustannuksia voidaan tilapäisesti kattaa kaupungin myöntämällä konsernitililimiitillä, jonka myöntämisestä rahoitusjohtaja on päättänyt 22.12.2022, 107 §.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Euroopan komission tiedonannon mukaan valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoastaan silloin, kun tuensaajana on yritys, jolla tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista toimintaa harjoittavaa yksikköä. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluita tarjotaan markkinoilla (komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 6 - 12).

Euroopan komission tiedonannon mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään valtion rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, voidaan pitää muuna kuin taloudellisena toimintana. Unionin tuomioistuin on katsonut, että perustaessaan ja pystyttäessään tällaisen julkisen koulutusjärjestelmän, joka saa yleensä rahoituksensa julkisista varoista eikä oppilailta tai heidän vanhemmiltaan, valtio ei pyri harjoittamaan voittoa tuottavaa toimintaa, vaan se suorittaa yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja koulutuksellisia tehtäviään väestöään kohtaan (komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 28).

Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45 käyttää myönnettävää rahoitusta yksinomaan julkisen koulutuksen järjestämistä varten rakennettavan koulurakennuksen rakennuttamisen kustannuksiin. Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45 rakennuttama koulurakennus tullaan vuokraamaan kokonaisuudessaan julkisen koulutuksen järjestämistä varten. Kaupunki vuokraa tilat yhtiöltä, ja kasvatus- ja koulutustoimiala antaa Englantilaisen koulun säätiölle tiloihin käyttöoikeuden toimialan ja säätiön välisellä käyttöoikeussopimuksella opetuksen järjestämistä varten tarvittavaksi ajaksi. Koulurakennuksen rakennuttavan yhtiön ei katsota harjoittavan taloudellista toimintaa, eikä yhtiön saamaan rahoitukseen sisälly SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Kuntalain 129 §:n vaatimukset huomioiden, kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takaukselle ei tässä yhteydessä edellytetä vastavakuuksia. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon edellä selostetun yhtiön tarkoituksen ja toiminnan luonteen.

Toimivalta ja delegointi

Kuntalain 14 §:n 2 mom. 9 kohdan mukaisesti valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, oikeuttaa täytäntöönpanopäätöksessään kaupunginlakimies allekirjoittamaan takaussitoumukset.

Close

This decision was published on 22.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 31025641

tuomo.makinen@hel.fi