Pöytäkirjanpitäjän määrääminen, sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jaosto sekä yksilöasioiden jaosto ja pelastusjaosto

HEL 2023-000038
More recent handlings
§ 2

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan sekä yksilöasioiden jaoston ja pelastusjaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen

Yhteisten palvelujen johtaja

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteisten palvelujen johtaja päätti määrätä

- päätösvalmistelun tuen hallintoasiantuntijat (vakanssinumerot 032558 ja 019183) pitämään sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pöytäkirjaa

- päätösvalmistelun tuen suunnittelijan (vakanssinumero 026744) pitämään sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston pöytäkirjaa, ja

- päätösvalmistelun tuen hallintosihteerit (vakanssinumerot 026745 ja 026747) pitämään sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston pöytäkirjaa.

Päätösvalmistelun tuen nimetyt hallintoasiantuntijat ja suunnittelija pitävät pöytäkirjaa toistensa sijaisina toisen ollessa poissa tai estyneenä. Mikäli kaikki nimetyt ovat poissa tai estyneenä, pöytäkirjaa pitää toimialan yhteisten palvelujen johtajan erikseen määräämä laki-, valvonta- ja yleishallintopalvelujen lakiasioiden ja päätöksenteon tuki -yksikköön palvelussuhteessa oleva henkilö.

Päätösvalmistelun tuen nimetyt hallintosihteerit pitävät sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston pöytäkirjaa toistensa sijaisina toisen ollessa poissa tai estyneenä. Mikäli kumpikin
heistä on poissa tai estyneenä, pöytäkirjaa pitää toimialan yhteisten palvelujen johtajan erikseen määräämä laki-, valvonta- ja yleishallintopalvelujen lakiasioiden ja päätöksenteon tuki -yksikköön palvelussuhteessa oleva henkilö.

Tämä päätös kumoaa hallintojohtajan 4.1.2023 § 3 päätöksen.

Päätöksen perustelut

Toimielimen pöytäkirjanpitäjistä määrätään hallintosäännön 29 luvun 19 §:ssä. Pykälän 3 momentin mukaan toimialalautakunnan ja sen jaoston pöytäkirjaa pitää toimialan yhteisten palvelujen johtajan määräämä henkilö. Tällä päätöksellä toimialan yhteisten palvelujen johtaja määrää henkilöistä, jotka pitävät pöytäkirjaa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan ja sen alaisten pelastusjaoston ja yksilöasioiden jaoston kokouksissa.

This decision was published on 13.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Soili Korhonen, johtava hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 28743

soili.korhonen@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Mäki
yhteisten palvelujen johtaja