Kestävän ympäristörakentamisen KESY:n toimintamallin käyttäminen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelu

HEL 2023-000055
More recent handlings
§ 2

Kestävän ympäristörakentamisen KESY:n toimintamallin käyttäminen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelu

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Päätös

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti, että kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelussa käytetään ja tukeudutaan kestävän ympäristörakentamisen eli KESY:n toimintamalliin aina, kun se on mahdollista, hankkeen tilaajina ja suunnittelijoina.

Päätöksen perustelut

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun yhtenä tehtävänä on luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta.

Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli eli KESY määrittelee osaltaan, miten otetaan huomioon kestävän kehityksen mukainen toiminta ympäristörakentamisessa. Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on välttää, lieventää tai estää rakentamisen ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Kestävän kehityksen näkökulmista ympäristörakentamisessa korostuu erityisesti ekologinen kestävyys veden kiertokulussa, maaperässä ja kasvillisuusalueilla eli ekosysteemipalvelujen kannalta keskeisissä tekijöissä. KESY-toimintamallin mukaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään vaalimaan näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatkuvuutta.

KESY-toimintamallin tavoitteena on osaltaan vastata ilmastonmuutoksen, resurssien tehokkaamman käytön, energiankulutuksen vähentämisen, saastumisen ehkäisyn, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, ihmisten osallistamisen, viihtyisien elinympäristöjen saavutettavuuden ja monipuolisuuden haasteisiin.

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelu osallistui KESY-toimintamalliin valmisteluun yhtenä tahona Viherympäristöliiton johdolla. Helsingin kaupunki on Viherympäristöliiton jäsen.

This decision was published on 11.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 38626

jussi.luomanen@hel.fi

Decisionmaker

Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö