Vahingonkorvaus, esinevahinko, 28.12.2022, Kivinokka-Viikki latu

HEL 2023-000098
More recent handlings
§ 2

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja hylkää ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 29.12.2022 päivätyn vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakijan esittämän selvityksen mukaan 28.12.2022 klo 12.15 Kivinokka-Viikki välisellä ladulla on ollut meren ruoppauksen johdosta levinnyttä mutaa, jonka johdosta hakija on kaatunut ja hakijan hiihtovarusteita on vaurioitunut. Hakija vaatii Helsingin kaupungilta vahingonkorvauksena esinevahingosta (sukset, hiihtokengät, housut) aiheutuneita kustannuksia.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Lisäksi vahingonkorvausvastuu edellyttää teon syy-yhteyttä tapahtuneeseen vahinkoon. Eli voidaan todeta, että vahinko on tapahtunut tietyn teon tai laiminlyönnin seurauksena.

Ulkoilupalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että ulkopuolinen taho on ollut kaivamassa lintujen pesimisruovikoita. Kyseinen taho ei ole ilmoittanut asiasta Helsingin kaupungille, joten kaupunki ei ole voinut reagoida asiaan. Lisäksi työmaan vastaavan olisi tullut huolehtia asianmukaisista tietyökylteistä. Ladun kunto on tarkastettujen koodaustietojen mukaan ollut tyydyttävä ja kunto on tarkastettu sekä vahinkopäivänä että sitä edeltävänä päivänä. Hiihtoladun ylläpitäjänä kaupunki pyrkii olosuhteiden edellyttämällä huolellisuudella varmistamaan latujen mahdollisimman turvallisen käyttämisen. Latuja tarkastetaan ja kunnostetaan mahdollisimman usein. Vahingonkorvauslaki tai oikeuskäytäntö ei kuitenkaan edellytä latujen osalta jatkuvaa puhdistamista. Tällaista toimintaa ei hiihtoladun ylläpitäjältä voida kohtuudella odottaa. Lisäksi voidaan todeta, että hiihtäjän pitää pystyä myös itse huomioimaan ja suhteuttamaan vauhtinsa olosuhteisiin ja mahdollisiin yllättäviin ja äkillisiin tilanteisiin nähden. Näin ollen Helsingin kaupunki katsoo, että sen osalta ei voida katsoa tapahtuneen minkäänlaista tuottamusta tai laiminlyöntiä, joka aiheuttaisi korvausvelvollisuuden. Helsingin kaupunki katsoo, että se on huolehtinut tiedossa olevien tietojen perusteella riittävästi ladun turvallisuudesta, eikä se ole vastuussa hakijalle aiheutuneesta vahingosta.

This decision was published on 25.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

kirsi.hietanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus 29.12.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.