Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, asukas- ja yrityspalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-81-22

HEL 2023-000150
More recent handlings
§ 4

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden alueiden käyttö ja -valvontayksikön tiimipäällikön viran täyttämättä jättäminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikön viran täyttämättä.

Virka julistetaan haettavaksi uudelleen kevään 2023 aikana laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Päätöksen perustelut

Tiimipäällikön virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 1.12.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virka oli julkisesti haettavana 25.11.-8.12.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa sekä LinkedInissä.

Tiimipäällikön tehtävänä on toimia lähiesihenkilönä seitsemälle asiantuntijalle. Hän suunnittelee toimintaa yhdessä työntekijöiden ja yksikön päällikön kanssa ja vastaa työn tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tiimipäällikkö toimii useissa kaupungin sisäisissä ja ulkoisissa projektiryhmissä ja osallistuu aktiivisesti asukas- ja yrityspalveluiden sekä alueiden käyttö ja valvonta -yksikön toiminnan kehittämiseen yhdessä yksikön päällikön ja muiden tiimien päälliköiden kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opintoasteen tutkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa ICT-järjestelmien ja karttaohjelmien hallintaa sekä kokemusta asiakastyöstä, asiakaspalvelusta, asiakkuuksien hallinnasta tai asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä soveltaa uutta tietoa sekä itsenäistä harkintakykyä voimassa olevien säännösten ja ohjeiden tulkinnassa ja soveltamisessa. Tehtävässä tarvitaan myös erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä hyviä lähtökohtia asiakaslähtöiselle, kannustavalle ja ratkaisukeskeiselle esihenkilötyölle. Eduksi katsotaan aiempi johtamiskokemus, kokemus julkishallinnosta ja maanvuokrauksesta, ymmärrys kaupunkiomaisuuden arvon hallinnasta sekä tuntemus maanvuokraus-, järjestys- ja kokoontumislainsäädännöstä. Myös aikaisempi kokemus digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista sekä sujuva englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 11 henkilöä, joista kaksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä. Soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi virka päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä laajemman hakijapohjan saamiseksi.

This decision was published on 24.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heini Oikkonen-Kerman, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 37751

heini.oikkonen-kerman@hel.fi

Decisionmaker

Heini Oikkonen-Kerman
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö