Lahjoitukset vuonna 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

HEL 2023-000191
More recent handlings
§ 61

Lahjoituksen vastaanottaminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti vastaanottaa kahden yksityishenkilön 230 euron rahalahjoituksesta ja kahdesta 100 euron lahjakortista koostuvan lahjoituksen Käpylän peruskoulun käyttöön.

Päätöksen perustelut

Lahjoittaja edellyttää rahalahjoituksen käyttämistä koululaisten stipendeihin seuraavasti:

 • Kolme 20 euron ja kolme 40 euron stipendiä oppilaille, jotka ovat onnistuneet jossain pienemmässä ja itselle vaikeassa asiassa tai vaikeista olosuhteista huolimatta pärjänneet tms.
 • Viisi 10 euron stipendiä avarakatseisille koululaisille, jotka ovat auttavaisia, ystävällisiä ja toiset huomioivia.
 • Lahjakorttien osalta lahjoittaja edellyttää lahjakorttien jakamista kahdelle tietoteknisesti lahjakkaalle, mm. ohjelmointia taitavalle oppilaalle.

Stipendit ja lahjakortit on jaettava oppilaille viimeistään 3.6.2023. Lahjoituksen vastaanottava yksikkö (Käpylän peruskoulu) huolehtii ehtojen täyttymisestä.

Lahjoitus maksetaan Helsingin kaupungin pankkitilille:
Helsingin kaupunki Nordea
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09
BIC: NDEAFIHH
Viesti: Käpylän peruskoulu, ta. 149095

Rahalahjoituksen kirjaaminen kirjanpitoon:
Tili: 220500
Tulosyksikkö: 1434010
Toimintoalue: 149095

Lahjakorttilahjoitusta ei kirjata kirjanpitoon, koska lahjoittaja toimittaa lahjakortit koululle jaettaviksi saajilleen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 16.6.2020 § 81 tekemän päätöksen mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää irtaimen omaisuuden lahjoituksen tai testamentin vastaanottamisesta palvelukokonaisuuden osalta, mikäli lahjoitus tai testamentti on arvoltaan enintään 30 000 euroa.

This decision was published on 11.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heikki Peisa, laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 31899

heikki.peisa@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja