Lahjoitukset vuonna 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkielinen palvelukokonaisuus

HEL 2023-000196
More recent handlings
§ 46

Mottagande av donation av Sällskapet Smågossarna r.f. till Gymnasiet Lärkan

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade att ta emot en donation av Sällskapet Smågossarna r.f. om sammanlagt 28 650 euro till Gymnasiet Lärkan för studerande stipendier som delas ut i samband med vår dimissionen. Fostrans- och utbildningssektorn delar ut donationen utgående från donationsbestämmelser och gåvobrevets syften.

Rektor för Gymnasiet Lärkan ansvarar för att redovisning görs enligt donationsbestämmelserna.

Donationen betalas till stadens bankkonto:
Helsingfors stad, fostran- och utbildningssektorn
IBAN: FI 29 2266 1800 0030 09
BIC: NDEAFIHH

Donationen bokförs:
konto: 220500
resultatenhet: 1454102
verksamhetsområde: 149069

Beslutsmotivering

I beslutet 16.6.2020 § 81 har sektorchefen befullmäktigat direktören för servicehelheten att besluta om mottagande av lösöre, egendom, bidrag eller testamente för servicehelhetens del, såvida bidragets eller testamentets värde är högst 30 000 euro. Samtidigt uppmanar sektorchefen tjänstemannen att fästa särskild uppmärksamhet vid, om det för donationerna eller testamenten ställs på staden bindande villkor som avviker från praxis samt vid villkorens kostnader.

This decision was published on 29.05.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Emmi Halmirinne, ekonomiplanerare, telefon: 09 310 39480

emmi.halmirinne@hel.fi

Decisionmaker

Niclas Grönholm
direktören för svenska servicehelheten

Attachments

1. Gåvobrev Småg 26.5.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.