Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla nuorten palvelut ja aikuissosiaalityön palvelun etelän aikuissosiaalityön päällikölle

HEL 2023-000204
More recent handlings
§ 3

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla nuorten palvelut ja aikuissosiaalityön palvelun etelän aikuissosiaalityön päällikön sijaiset

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti, että Etelän aikuissosiaalityön päällikön sijaisina toimivat 13.1.2023 lukien sijaantulojärjestyksessä:

 1. johtava sosiaalityöntekijä maahan muuttaneiden erityispalvelut 1, vakanssi nro 36888
 2. johtava sosiaalityöntekijä etelän aikuissosiaalityö 2, vakanssi nro 84671
 3. johtava sosiaalityöntekijä maahan muuttaneiden erityispalvelut 5, vakanssi nro 31464
 4. johtava sosiaalityöntekijä maahan muuttaneiden erityisryhmien sosiaalityö, vakanssi nro 34827
 5. johtava sosiaalityöntekijä etelän nuorten sosiaalityö 2, vakanssi nro 16327

Lisäksi nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päättää sijaisesta.

Tämä päätös korvaa edellisen nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan päätöksen 36 § (17.6.2019).

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksikön päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 14.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sami Lehikoinen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 43139

sami.lehikoinen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Karisto
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja