Hankinta, vatsan alueen tähystystutkimukset ja sydämen ultraäänitutkimukset, sisätautien poliklinikka, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-000211
More recent handlings
§ 26

Vatsan alueen tähystystutkimusten ja sydämen ultraäänitutkimusten hankinta

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti valita vatsan alueen tähystystutkimusten ja sydämen ultraäänitutkimusten puitejärjestelyyn palveluntuottajiksi osa-alueittain ensisijaisuusjärjestyksessä seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1: Vatsan alueen tähystystutkimukset

1. Lääkärikeskus Aava Oy
2. Coronaria GE Oy
3. Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy

Osa-alue 2: Sydämen ultraäänitutkimukset

1. Oulun sydänkeskus oy

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat on valittu edellä ilmoitetusta osa-alueittain kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Valinta ja palveluntuottajien ensisijaisuusjärjestys on tehty tarjousvertailun (liite 1) mukaisesti.

Suunniteltu sopimuskausi on 17.4.2023−16.4.2025. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista tilaajan niin päättäessä jatkaa sopimusta enintään yhdellä optiovuodella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella mahdollinen optiokausi huomioiden on 6 500 000 euroa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Päätös on ehdollinen jokaisen palveluntuottajan osalta sillä ehdolla, että he toimittavat asetettujen vaatimusten mukaisesti rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksyä hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään § 20, 31.1.2023. Lisäksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on osa-alueella 1 vatsan alueen tähystystutkimukset (gastroskopiat ja kolonoskopiat) ja osa-alueella 2 sydämen ultraäänitutkimukset sisätautien poliklinikan potilaille.

Hankinnan tavoitteena on purkaa vatsan alueen tähystystutkimusten ja sydämen ultraäänitutkimusten jonoja siirtämällä osa sopimuksen tekohetkellä jonoissa olevista tutkimuksista sekä sopimuksen voimassaoloaikana osa jonoihin tulevista tutkimuksista palveluntuottajan suoritettavaksi.

Hankittava palvelu on gastroenterologian ja kardiologian vastaanottopalvelua, joka sisältää potilaan kliinisen arvion, vatsan alueen tähystystutkimuksen tai sydämen ultraäänitutkimuksen, hoidon aloittamisen, kirjaamisen, tarvittavien reseptien ja hoitosuunnitelman laatimisen sekä kirjallisen palautteen antamisen. Palvelu on kuvattu tarkemmin palvelukuvauksessa.

Palveluntuottajalle vatsan alueen tähystystutkimukseen lähetettävät potilaat valitaan poliklinikan lähetejonosta ja sydämen ultraäänitutkimukseen lähetettävät potilaat poliklinikan lähete- ja kontrollijonoista lääketieteellisillä perusteilla. Hoidon pirstoutumisen välttämiseksi palveluntuottajalle siirretään potilaita, jotka eivät todennäköisesti tarvitse muita tutkimuksia tai lisäpalveluita kuten tulkkiapua.

Hankintamenettely

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on hankintalain luvun 12 tarkoittama sosiaali- ja terveyspalvelu.

Tarjouskilpailu käynnistettiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa 11.2.2023 julkaistulla hankintailmoituksella.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittava palvelu sekä tarjoajille että hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjouksen pystyi jättämään joko yhteen tai kumpaankin hankinnan osa-alueeseen.

Tarjoajien oli mahdollista esittää tarjousaikana hankinnan kohdetta ja tarjouspyyntöä koskevia lisätietokysymyksiä 23.2.2023 klo 12:00 mennessä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta. Kysymyksiä saatiin määräaikaan mennessä 78 kappaletta. Esitettyihin kysymyksiin vastattiin julkisesti 3.3.2023.

Tarjousten jättämisen asetettuun määräaikaan 9.3.2023 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 6 tarjousta. Tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1

- Coronaria GE Oy
- Lääkärikeskus Aava Oy
- Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy

Osa-alue 2

- Coronaria Uniklinikka Oy
- Lääkärikeskus Aava Oy
- ORTON Oy
- Oulun sydänkeskus oy

Tarjousten käsittely

Tarjoukset avattiin 9.3.2023 sähköisestä järjestelmästä.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä. Tarjousten tarkastamisen jälkeen todettiin, että tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttyivät kaikkien tarjoajien osalta.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintayksikkö on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kaikkien tarjousvertailuun hyväksyttävien tarjousten tuli täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Kaikki saapuneet tarjoukset todettiin tarjouspyynnönmukaisiksi ja ne otettiin mukaan tarjousvertailuun.

Lisäselvityspyyntö tarjotun hinnan perusteista ja henkilöstöresursseista

Hankintayksikkö havaitsi tarjouksia tarkistaessaan, että Oulun sydänkeskus oy:n sydämen ultraäänitutkimukselle tarjoama hinta vaikutti poikkeuksellisen alhaiselta. Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa.

Hankintayksikkö pyysi Oulun sydänkeskus oy:ltä selvitystä tarjotun hinnan perusteista sekä palvelua tuottavista erikoislääkäreistä. Tarjoaja toimitti selvityksen määräaikaan mennessä. Tarjoajan antaman selvityksen perusteella ilmeni luotettavasti, että tarjoaja kykenee tuottamaan tarjouspyynnön mukaista palvelua tarjoamallaan hinnalla ja palveluntuotantoon suunnittelemallaan henkilöstöresurssilla.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Tarjoajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka peruste oli halvin hinta. Laatu oli huomioitu tarjouspyyntöasiakirjoissa palvelulle asetetuissa korkeissa vähimmäisvaatimuksissa.

Osa-alueella 1 vertailuhinta muodostettiin gastroskopia-tutkimuksen hinnan ja kolonoskopia-tutkimuksen hinnan yhteenlasketusta summasta siten, että gastroskopia-tutkimuksen hinnan painoarvo oli 30 % ja kolonoskopia-tutkimuksen hinnan painoarvo 70 % osa-alueen hinnan maksimipisteistä.

Palveluntuottajat valittiin puitejärjestelyyn osa-alueittain tarjousvertailun mukaisessa ensisijaisuusjärjestyksessä.

Tarjouspyynnön mukaisesti kuhunkin hankinnan osa-alueeseen valittiin se määrä palveluntuottajia, joka tarvitaan hankintatarpeen täyttämiseksi. Tilaaja arvioi palveluntuottajien valintamäärää tarjoajien tarjouksessaan arvioiman tutkimusten lukumäärän (tutkimusta/kuukausi) perusteella.

Osa-alueeseen 1 valittiin kolme (3) palveluntuottajaa ja osa-alueeseen 2 valittiin yksi (1) palveluntuottaja.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään 24 kk pituiset sopimukset. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 17.4.2023 ja se päättyy 16.4.2025.

Hankintaan sisältyy mahdollisuus enintään yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen perussopimuskauden päättymisen jälkeen.

Osapuolia sitovat sopimukset eivät synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun hankinnasta on tehty sopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa. Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen tiedoksi.

This decision was published on 24.03.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali- tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va- litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en- simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
  tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali- tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro- sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro- sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit- teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
  muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Nikula, johtava ylilääkäri, puhelin: 040 6350790

anna.nikula@hel.fi

Elina Takamäki, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 5703609

elina.takamaki@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja