Vahingonkorvaus, autovaurio, 7.1.2023, Sörnäisten rantatie

HEL 2023-000279
More recent handlings
§ 228

Takautumisvaatimus, autovaurio

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan takautumisvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 2.6.2023 esittänyt kaupungille määrältään 752,43 euron takautumisvaatimuksen maksamassaan ajoneuvovahingossa 21-10230-01250-9. Takautumisvaatimus koskee ajoneuvon omistajan 9.1.2023 vireille laittamaa vahingonkorvausasiaa Sörnäisten rantatiellä 7.1.2023 klo 16.50 tapahtuneesta autovauriosta.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Hallintolain mukaan, jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen, viranomaisen on kehotettava lähettäjää määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Asiakirjan lähettäjälle on ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettävä. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

Lausuntoa tai muuta selvitystä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä. Asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä varten on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika. Asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista.

Hallintolain mukaan jos viranomaisessa tehtävä päätös saattaa merkittävästi vaikuttaa muun samassa viranomaisessa samanaikaisesti vireillä olevan asian ratkaisemiseen, viranomaisen on valmisteltava asiat yhdessä ja ratkaistava samalla kertaa, jollei yhdessä käsittelemisestä aiheudu haitallista viivytystä tai jollei se ole asian laadun taikka luonteen vuoksi tarpeetonta.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Hakijalle on 2.6.2023 esitetty lisäselvityspyyntö, jonka määräajaksi on annettu 3.7.2023. Lisäselvityksessä hakijaa on pyydetty ilmoittamaan, mihin takautumisvaatimus perustuu, ja mikäli tämä on sopimusperusteista, hakijaa on pyydetty toimittamaan sopimusehdot. Hakija on vastannut lisäselvityspyyntöön 7.6.2023 ilmoittaen vaatimuksen perustuvan siihen, että kaupunki on luvannut korvata asiakkaalle tapahtuneet vauriot täysimääräisesti. Hakijan lisäselvityspyyntöön on vastattu 7.6.2023 kertoen, että asiakkaalta on pyydetty lisäselvityksenä hänen vahingonkorvausvaatimuksensa ratkaisemiseksi vaatimussumma sekä tositteet korjauksista tai vakuutusyhtiöltä. Hakijalle on myös kerrottu, että päätöksen sisältöön ja sen ratkaisuun ei voi ottaa kantaa ennakkoon, vaan kaupunki on odottanut saavansa riittävät asiakirjat, jotta asiaa pääsee käsittelemään.

Lisäselvityspyyntö on uusittu 7.6.2023 pyytäen hakijaa ilmoittamaan mihin lakipykälään takautumisvaatimus perustuu, ja mikäli takautumisvaatimus perustuu sopimukseen, hakijaa on pyydetty toimittamaan sopimusehdot. Määräajaksi on annettu 3.7.2023. Hakija ei ole toimittanut pyydettyjä asiakirjoja päätöspäivämäärään mennessä.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Hakija ei ole toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä määräaikaan mennessä. Kaupungin käytettävissä ei siten ole ollut tarpeellisia tietoja asian selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Näin ollen hakijan takautumisvaatimus hylätään asian arviointiin tarvittavien riittävien selvitysten puuttuessa.

Hakijalla on mahdollisuus esittää takautumisvaatimus uudelleen, mikäli hän toimittaa pyydetyt selvitykset. Tällöin hakijaa pyydetään huomioimaan velan vanhentumisesta annetun lain säännökset.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Hallintolaki (434/2003) 22 §, 25 §, 31-33 §

Laki velan vanhentumisesta (728/2003) 4 §, 7 §, 10 § ja 13 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5.000 euroa.

This decision was published on 26.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eeva-Maria Mattila, valmistelija, puhelin: 09 310 34957

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö