Tietojen luovutus ja siirto, työtapaturma- ja turvallisuuspoikkeamatiedot Kaupunkiliikenne Oy:lle

HEL 2023-000335
More recent handlings
§ 2

Työtapaturma- ja turvallisuuspoikkeamatietojen luovutus ja siirto Kaupunkiliikenne Oy:lle

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti luovuttaa Kaupunkiliikenne Oy:lle anonymisoidut työtapaturma- ja turvallisuuspoikkeamatiedot ajalta 1.1.2019 - 31.1.2022.

Lisäksi vs. henkilöstöjohtaja päätti, että siirretään Kaupunkiliikenneyhtiölle työtapaturma- ja työturvallisuuspoikkeamatiedot ajalta 1.2.2022 - 31.1.2023.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 § 282, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminta siirretään metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle (Kaupunkiliikenneyhtiö).

Siirtyviin toimintoihin liittyvä henkilöstö siirtyi Kaupunkiliikenne Oy:lle liiketoimintasiirrolla ns. vanhoina työntekijöinäliikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti 1.2.2022. Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 25 § 2 momentin mukaan luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Työsuhteessa olevien henkilöiden osalta vastaava säännös sisältyy työsopimuslain (55/2001)1 luvun 10 § 2 momenttiin.

Työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi Helsingin kaupunki luovuttaa anonymisoidut työtapaturma- ja turvallisuuspoikkeamatiedot Työsuojelupakki-järjestelmästä ajalta 1.1.2019 - 31.1.2022 Kaupunkiliikenne Oy:lle.

Helsingin kaupunki ja Kaupunkiliikenne Oy ovat erillisellä sopimuksella, sopimus Työsuojelupakki-järjestelmän käytöstä siirtymäajaksi Helsingin kaupungin ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne oy:n välillä (1.2.246.10.02012566.1.7.4848.1), sopineet kaupungin Työsuojelupakki-järjestelmän käytöstä siirtymäajalla. Siirtymäaika päättyy 31.1.2023, jonka jälkeen kaupunki siirtää Kaupunkiliikenneyhtiölle Työsuojelupakki-järjestelmään ajalta 1.2.2022 – 31.1.2023 kertyneet Kaupunkiliikenneyhtiön tiedot.

This decision was published on 12.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Suursalmi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 43927

nina.suursalmi@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja