Vuokrahyvitys, aluspaikka Turso, Helsingin Perinnelaivasatama ry

HEL 2023-000376
More recent handlings
§ 3

Aluspaikan vuokran hyvittäminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää myöntää Helsingin Perinnelaivasatama ry:lle vapautuksen kahden kuukauden laiturivuokrista. Vapautus kohdistetaan helmi- ja maaliskuun 2023 vuokriin.

Helsingin Perinnelaivasatama ry on hakenut vapautusta heille s/s Turson käyttöön vuokratun laituripaikan vuokrista ajalta 1.1. – 30.4.2023. S/s Turso on siirretty pois vuokratulta laituripaikalta lokakuussa 2022 ja se palaa laituripaikalle toukokuussa 2023.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut on ulkoilupäällikön päätöksellä 31 § 10.6.2022 vuokrannut Helsingin Perinnelaivasatama ry:lle laituripaikan Hietalahden Sillilaiturista. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevissa vuokrasopimuksissa ei ole mahdollista myöntää vapautusta vuokran maksusta sillä perusteella, että vuokralaisen alus ei ole laituripaikalla.

Liikuntapalvelut on vuokrannut Helsingin Perinnelaivasatama ry:lle Hietalahden Sillilaiturista vuokratun laituripaikan R-Towing Oy:n käyttöön ajalle 20.12.2022 – 19.2.2023. Koska Helsingin Perinnelaivasatama ry:lle vuokrattu laituripaikka on vuokrattu kahdeksi kuukaudeksi toisen käyttöön, liikuntajohtaja on päättänyt myöntää Helsingin Perinnelaivasatama ry:lle vapautuksen kahden kuukauden laiturivuokrista. Vapautus kohdistetaan helmi- ja maaliskuun 2023 vuokriin.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kirjaamoon on saapunut 10.1.2023 päivätty Helsingin Perinnelaivasatama ry:n hakemus koskien laituripaikan vuokran hyvittämistä.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tekemän päätöksen (§ 4, 20.6.2017) mukaan palvelukokonaisuuden johtaja on toimivaltainen päättämään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisen vapautuksesta 5 000 euroon asti. Liikuntajohtaja on siis toimivaltainen käsittelemään vuokralaisen esittämän vaatimuksen vuokran hyvittämisestä.

This decision was published on 30.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Hakemus 10.1.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.