Sähköverkkojärjestelyihin liittyvän yhteistyösopimus sekä suunnitteluyhteistyösopimuksen jatkaminen, Fingrid Oy, Helen Sähköverkko Oy

HEL 2023-000392
More recent handlings
Case 8. / 168 §

Yhteistyösopimuksen tekeminen Fingrid Oyj:n sähkönsiirtoyhteyden toteuttamisesta ja suunnitteluyhteistyösopimuksen jatkaminen Helen Sähköverkko Oy:n kanssa

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 • tehdä Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n kanssa liitteenä 1 olevan yhteistyösopimuksen koskien Fingrid Oyj:n sähkönsiirtoyhteyden toteuttamista Länsisalmesta Viikinmäkeen
 • tehdä Helen Sähköverkko Oy:n kanssa liitteenä 2 olevan sopimuksen Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyön jatkamisesta ja suunnittelukustannusten korvaamisesta, jonka mukaiset kaupungin kustannukset ovat enintään 2 000 000 €
 • oikeuttaa tonttipäällikön tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia sekä sopimaan niiden voimassaoloajan jatkamisesta enintään kahdella vuodella.

Käsittely

Esteelliset: Ville Lehmuskoski
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Taustaa

Kaupunki suunnittelee Vihdintien ja Huopalahdentien ympärille uutta maankäyttöä, Bulevardikaupunkia. Lisäksi suunnitelmissa on Tuusulanbulevardin ja sen ympäristön maankäytön kehittäminen. Edellä mainitut maankäytön muutokset vaativat suurten voimajohtolinjojen ja Pitäjänmäen sähköaseman siirtoa maankäytön alta pois.

Voimajohtojen kaapelointi pienentää Helsingin läntisten sähkönsiirtoyhteyksien kapasiteettia. Kaupunkirakentamisen vuoksi menetettävä siirtokapasiteetti on korvattava muualle kaupungin alueelle rakennettavalla uudella sähkönsiirtokapasiteetilla (Fingridin 400 kV kaapeliyhteys Länsisalmi-Viikinmäki, ns. itäinen osuus). Samaan aikaan hiilineutraaliustavoitteen toteuttamisen mahdollistamiseksi on Helsingin alueen sähkönsiirtojärjestelmän siirtokykyä kasvatettava.

Sähkönsiirron kokonaisratkaisu luo edellytykset suunnitelmalliselle, teknisesti toteuttamiskelpoiselle ja muuhun rakentamiseen soveltuvalle, joustavalle aikataululle. Ratkaisu hyödyttää kaikkia osapuolia ja on kokonaistaloudellisesti edullinen. Läntisen Bulevardikaupungin alueen asemakaavoitus on ohjelmoitu aikavälille 2019–2028. Länsi-Helsingin pikaraitiotien toteuttamispäätös on tehty vuonna 2021 ja tavoitteena on rakentamisvalmius 2020-luvun puolivälissä.

Sopimusosapuolet ovat kaupunki, Helen Sähköverkko Oy ja Fingrid Oyj. Osapuolet ovat laatineet yhdessä syksyllä 2018 alkaneen ja keväällä 2019 valmistuneen selvityksen Helsingin alueen sähköverkon siirto- ja verkostoratkaisusta. Keväällä 2019 käynnistettiin neuvottelut sekä Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin uuteen maankäyttöön liittyvien 110 kV verkon järjestelyistä että 400 kV kantaverkon rakentamisen aikaistamisesta ja ne ovat edenneet suunnitellusti selvityksen pohjalta. Neuvottelujen aikana kaupunki on teettänyt kaksi konsulttityötä teknisten erikoissisältöjen varmistamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti 21.9.2020 § 577 tehdä 31.12.2022 saakka voimassa olleen sopimuksen Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista. Sopimus on allekirjoitettu 9.12.2020 ja sen voimassaoloaikana neuvotteluja toteutuksen osakokonaisuuksista on jatkettu osapuolten kesken. Nyt neuvottelujen pohjalta esitetään tehtäväksi kaksi erillistä sopimusta: yhteistyösopimus koskien Fingrid Oyj:n (jatkossa Fingrid) sähkönsiirtoyhteyden toteuttamista sekä suunnitteluyhteistyösopimuksen jatkaminen Helen Sähköverkko Oy:n kanssa.

Sopimusten tarkoitus ja sisältö

Kaupunkirakentamisen ja sähkönsiirtoverkon tarpeiden yhteensovittaminen on edellyttänyt kaupungin, Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingridin yhteistä valmistelu- ja suunnittelutyötä. Osapuolet ovat 3.9.2018 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa on selvitetty kokonaisratkaisu, jolla voidaan mahdollistaa maa-alan vapauttaminen Bulevardikaupungin rakentamiseen ja turvata hiilineutraaliustavoitteiden mukaisen sähkönsiirtoverkon kehittämisedellytykset osapuolten kannalta taloudellisesti kohtuullisin ehdoin.

Osapuolten yhteistyönä laaditussa selvitysraportissa (25.4.2019) esitettyyn ratkaisuun perustuen osapuolet ovat 9.12.2020 sopineet Läntisen Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista.

Edellä mainitun suunnitteluvaiheen sopimuksesta poiketen nyt solmittavalla yhteistyösopimuksella sovitaan, että kukin sopijapuoli vastaa sopimuksen mukaisten velvoitteidensa kustannuksista lähtökohtaisesti itse, koska aiemmin sovituissa kustannusten korvausperiaatteissa käsitellyn aikaistamiskorvauksen perusteet ovat poistuneet neuvottelujen aikana päivitetyn Helsingin alueen sähkön kulutusennusteen myötä. Päivitetyn kulutusennusteen perusteella Fingrid on katsonut perustelluksi toteuttaa uuden kaapeliyhteyden omalla kustannuksellaan osana kantaverkon kehittämistä.

Yhteistyösopimus

Kolmikantana solmittavalla yhteistyösopimuksella osapuolet sopivat keskinäisestä tehtävien jaosta ja yhteistyöstä koskien em. tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia sähköverkkojärjestelyjä. Sopimus perustuu valmistelutyön aikana tehtyjen selvitysten ja sopimusten mukaisille periaatteille ja korvaa osapuolten väliset aiemmat sopimukset.

Sopimukseen kuuluu suunnittelu ja toteutus seuraavissa kohteissa:

(a) Fingridin 400 kV kaapeliyhteys Vantaan Länsisalmen sähköasemalta Helsingin Viikinmäen Vanhankaupungin sähköasemalle

(b) Fingridin Länsisalmen 400 kV sähköaseman laajennus

(c) Fingridin Vanhakaupungin uuden sähköaseman toteuttaminen

(d) Sahamyllynrinne-katu ja muuntajan Viikintien kautta kulkeva raskaskuljetusreitti Viikinrannan energiakorttelille

(e) Liittymän rakentaminen Helen Sähköverkko Oy:n Viikinmäen sähköaseman 110 kV kytkinlaitoksesta Fingridin uuteen Vanhankaupungin sähköasemaan

Sopimuksen perusteella ei makseta korvauksia, vaan siinä ainoastaan sovitaan kunkin osapuolen tehtävät ja velvollisuudet aikataulutavoitteineen. Kaupungin keskeisimmät sopimusvelvoitteet ovat valmistella ja saattaa päätöksentekoon tarvittavat asemakaavat ja katusuunnitelmat ja osallistua sähköverkon toteuttamisen edellyttämien rakenteiden suunnitteluun sekä muillakin tavoin myötävaikuttaa osaltaan sähköverkon toteuttamiseen siten kuin yhteistyösopimuksen kohdassa 3.2 on tarkemmin kuvattu.

Suunnittelun jatkosopimus

Helen Sähköverkko Oy:n kanssa solmittavalla suunnittelun jatkosopimuksella sovitaan keskinäisistä oikeuksista, vastuista ja velvoitteista koskien em. tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia Läntisen osuuden sähköverkkojärjestelyjä. Sopimuksessa noudatetaan soveltuvin osin valmistelutyön aikana tehtyjen selvitysten ja sopimusten periaatteita. Sopimuksen mukaan Helen Sähköverkko Oy toteuttaa omat hankekokonaisuutensa yhteistyössä kaupungin kanssa.

Sopimuksen perusteella kaupunki korvaa Helen Sähköverkko Oy:lle sähköverkon muutosten suunnittelusta aiheutuvat kustannukset, joiden arvioitu kokonaiskustannus on 1 500 000 euroa, kuitenkin enintään 2 000 000 euroa. Lisäksi siinä sovitaan osapuolten tehtävistä ja velvollisuuksista aikataulutavoitteineen.

Kaupungin keskeisimmät sopimusvelvoitteet ovat em. suunnittelukustannusten korvaamisen lisäksi valmistella ja saattaa päätöksentekoon tarvittavat asemakaavat, kunnallistekninen yleissuunnitelma sekä katu- ja liikennesuunnitelmat ja suunnitella sähköverkon toteuttamista varten tarvittavat suunnittelukokonaisuudet (mm. Pitäjänmäen sähköasema-alueen esirakentaminen sekä bulevardikadun toteutussuunnittelu) sekä muillakin tavoin myötävaikuttaa osaltaan sähköverkon toteuttamiseen siten kuin suunnittelun jatkosopimuksen kohdassa 3.2 on tarkemmin kuvattu.

Tarkoituksena on, että tämän sopimuksen pohjalta solmitaan erillinen toteutussopimus viimeistään elokuun 2023 loppuun mennessä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 24.01.2023 § 29

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

A

että kaupunki tekee Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n kanssa liitteenä 1 olevan yhteistyösopimuksen koskien Fingrid Oyj:n sähkönsiirtoyhteyden toteuttamista Länsisalmesta Viikinmäkeen.

B

että kaupunki tekee Helen Sähköverkko Oy:n kanssa liitteenä 2 olevan sopimuksen Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyön jatkamisesta ja suunnittelukustannusten korvaamisesta, jonka mukaiset kustannukset Helsingin kaupungille ovat enintään 2 000 000 €.

C

että kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia sekä sopimaan niiden voimassaoloajan jatkamisesta enintään kahdella vuodella.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan esityksen nro 10 kokouksen toisena asiana.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, ettei Ville Lehmuskoski esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Ville Lehmuskoski (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi

Satu Järvinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 39225

satu.jarvinen@hel.fi
Close

This decision was published on 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi