Nimeäminen, ajoyhteydet, Myllykallio, Lauttasaari

HEL 2023-000398
More recent handlings
§ 6

Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa Myllykallion osa-alueella Länsiulapanniemessä sijaitsevan kahden ajoyhteyden nimeäminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa Myllykallion osa-alueella Länsiulapanniemessä sijaitsevat, liitteestä 2 ilmenevät ajoyhteydet nimillä Lounaisväylänpolku – Sydvästpassagestigen ja Länsiulapanpolku – Västerfjärdsstigen.

Päätöksen perustelut

Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa Myllykallion osa-alueella Länsiulapanniemessä sijaitsee kaksi paikallisesti merkittävää asemakaavassa nimeämätöntä ajoyhteyttä, joiden virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi niiden osoitetarpeen ja jokapäiväisen käytön takia. Ajoyhteyksien päätteenä sijaitsevilta paljon käytetyiltä rakennuksilta on tähän asti puuttunut yksiselitteinen osoite, mikä on aiheuttanut sekaannusta alueen liikenteessä ja kuljetuksissa.

Länsiulapanniemen alueella on voimassa asemakaava nro 10365 vuodelta 2001.

Nimistötoimikunta on käsitellyt ajoyhteyksien nimeämistä kaupunkimittauspalvelun aloitteesta 18.1.2023 ja on esittänyt ajoyhteyksille nimiä Lounaisväylänpolku – Sydvästpassagestigen ja Länsiulapanpolku – Västerfjärdsstigen. Esitetyt nimet perustuvat alueella vanhastaan käytössä olleeseen nimistöön (Lounaisväylä – Sydvästpassagen ja Länsiulapanniemi – Västerfjärdsnäset).

Vuorovaikutus

Ajoyhteyksien nimeämisen vireille tulosta on tiedotettu kirjeellä, joka on postitettu 28.2.2023 puheena olevan alueen maanomistajalle, vuokralaisille ja Lauttasaari-seuralle. Nimeämishankkeelle ei ilmennyt vastustusta. Tehdystä nimeämispäätöksestä tullaan informoimaan maanomistajaa, vuokralaisia, naapureita ja Lauttasaari-seuraa.

Ajoyhteyksien nimien mukaiset osoitepäätökset valmistellaan nimien tultua voimaan kevään tai alkukesän aikana vuonna 2023. Lisätiedot osoitepäätöksistä ja osoitepäätösten aikataulusta: kymp.osoitteet@hel.fi, puhelin (09) 310 31957.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

This decision was published on 04.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö