Lainan myöntäminen, liikuntaolosuhteiden parannusinvestointi, KKOY Helsingin MPK

HEL 2023-000474
More recent handlings
Case 7. / 202 §

Lainan myöntäminen Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin MPK:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota 14.6.2021, § 466 tekemänsä päätöksen ja myöntää Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin MPK:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 660 000 euron lainan Suutarilaan sijoittuvan urheiluhallin rakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena esittelijän perusteluissa mainittu liikuntalautakunta korjataan muotoon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin MPK on Tapanilan Urheilutalosäätiön 100 % omistama yhtiö ja on ollut aiemmin nimeltään Helsingin Mailapelikeskus Oy. Säätiö tarjoaa kiinteistöosakeyhtiön tiloissa kattavan valikoiman mailapelimahdollisuuksia (tennis, sulkapallo, pöytätennis, squash ja biljardi) markkinointinimellä Helsingin Mailapelikeskus. Säätiön omistama kokonaisuus, Tapanilan Urheilukeskus, toimii tällä hetkellä neljässä kiinteistössä Tapanilan ja Suutarilan alueilla ja tarjoaa erittäin monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille harrastajille.

Hanke

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin MPK:n suunnitelmana on korvata nykyinen ylipainehalli teräsrunkoisella hallilla, johon sijoitetaan kaksi tennis- ja padelkenttää sekä kolme sulkapallokenttää. Lisäksi halliin sijoitetaan liikuteltavia pöytätennispöytiä. Muutos parantaa mailapelien harrastusolosuhteita, toiminnan energiatehokkuutta sekä tuo tiloihin muuntojoustavuutta.

Kaupunginhallitus on myöntänyt 14.6.2021, § 466 tekemällään päätöksellä Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle 400 000 euron lainan nyt esitetyn kaltaista hanketta varten. Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin MPK perustelee uutta lainahakemusta liikuntahallin rakennuskustannusten nousulla, joka on aiheutunut yleisen kustannustason nousun lisäksi rakennuksen perustuksen paaluttamistarpeesta. Mikäli kaupunginhallitus myöntää esitetyn lainan, päätös kumoaa 14.6.2021 tehdyn päätöksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.2.2023, § 28 vuokrata Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin MPK:lle Suutarilan kaupunginosassa sijaitsevan 11 937 m²:n suuruisen maa-alueen ajalle 1.4.2023 – 31.12.2039. Uuden vuokrasopimuksen alkaessa aiempi samaa maa-aluetta koskeva vuokrasopimus päättyy.

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin MPK hakee kokonaiskustannuksiltaan 1 650 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 660 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 245 000 euron rahoituslaitoslainalla, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 495 000 euron avustuksella sekä 250 000 euron omalla pääomalla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin MPK:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 2,50 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 30,4 miljoonaa euroa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 660 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin MPK:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Rakennettavan urheiluhallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilu- ja vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.02.2023 § 27

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon KKOY Helsingin MPK:n (ent. Helsingin Mailapelikeskus Oy) lainahakemuksesta, joka koskee Suutarilan kaupunginosaan, osoitteeseen Tapulikaupungintie 4 rakennettavaa liikuntahallia:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa omalta osaltaan ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 660 000 euron lainan myöntämistä KKOY Helsingin MPK:lle 15 vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena uuden liikuntahallin rakentamiseksi.

Kaupunginhallitus on aiemmin myöntänyt 14.6.2021 tekemällään päätöksellä (HEL 2021-003562) KKOY Helsingin MPK:lle 400 000 euron lainan samaa hanketta varten. Halliyhtiö perustelee uutta lainahakemusta liikuntahallin rakennuskustannusten nousulla. Uusi lainapäätös korvaa 14.6.2021 tehdyn päätöksen.

KKOY Helsingin MPK hakee kokonaiskustannuksiltaan 1 650 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 660 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Muilta osin hanketta on suunniteltu rahoitettavan opetus- ja kulttuuriministeriön 495 000 euron avustuksella, 250 000 euron omalla pääomalla sekä 245 000 euron rahoituslaitoslainalla. Halliyhtiön mukaan hankkeen toteutuminen edellyttää myönteisiä päätöksiä avustus- ja lainahakemusten osalta.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista. KKOY Helsingin MPK:n hakema 660 000 euroa on 40 prosenttia 1 650 000 eurosta.

KKOY Helsingin MPK:n liikuntahallihanke parantaa mailapelien pelaamisen mahdollisuuksia sekä eri ikäryhmien liikkumismahdollisuuksia Koillis-Helsingissä. Täten hanke tukee kaupungin liikuntapoliittisia tavoitteita, ja on myös kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke. Siten liikuntahallin rakentaminen on kannatettava ja kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaista.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Marjaana Risku
Lisätiedot

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Marjaana Risku, vs. liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 27989

marjaana.risku@hel.fi
Close

This decision was published on 05.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi