Lisätyöilmoitukset ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2023, KPMG Oy Ab

HEL 2023-000560
More recent handlings
Case 6. / 97 §

KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2023

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi KPMG Oy Ab:n erityistoimeksiannot 42–49/2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.3.2023 valinnut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n kaupungin tilikausien 2023–2024 tilintarkastajaksi. Tarkastuslautakunta päätti 30.5.2023 tehdä KPMG Oy Ab:n kanssa sopimuksen tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta. Kaupungin hallintosäännön 13. luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo tilintarkastussopimuksen noudattamista.

Kaupungin tilintarkastuspalvelujen suorittamista koskevaan sopimukseen sisältyy erityistoimeksiantoja koskeva puitejärjestely, jota kaupungin hallintokunnat ja tytäryhteisöt ovat oikeutettuja, mutta eivät velvollisia käyttämään. Edellä mainitun lisäksi kaupungilla on useita puitesopimuksia KPMG Oy Ab:n kanssa.

Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaan tilintarkastusyhteisö voi tuottaa tarkastuskohteelle muitakin kuin tilintarkastuspalveluja, mutta ne eivät saa vaarantaa tilintarkastuksen riippumattomuutta. Ennen kuin tilintarkastusyhteisö vastaanottaa erityistoimeksiannon, sen tulee ratkaista, aiheutuuko tällaisen toimeksiannon suorittamisesta tilintarkastuksen riippumattomuutta vaarantava uhka. Mikäli uhka muodostuu, eikä sitä kyetä vähentämään hyväksyttävälle tasolle varotoimia käyttämällä, kyseistä erityistoimeksiantoa ei saa tuottaa. Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaan tilanteissa, joissa uhka riippumattomuuden vaarantumiselle on kohonnut, voi olla tarpeen viestiä tarkastuslautakunnalle ja tehdä selkoa varotoimista, joilla tilintarkastaja on alentanut uhan hyväksyttävälle tasolle.

Kaupungin tilintarkastuspalvelujen suorittamista koskevan sopimuksen perusteella tehtäviin erityistoimeksiantoihin tilintarkastusyhteisön tulee pyytää tarkastuslautakunnan suostumus. Muiden erityistoimeksiantojen kohdalla tilintarkastusyhteisö toimittaa erityistoimeksiantoilmoituksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Tilintarkastaja toteaa ilmoituksissaan, että erityistoimeksiannot 42–49/2023 eivät vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta.

Close

Tarkastuslautakunta 07.11.2023 § 89

03.10.2023 Ehdotuksen mukaan

12.09.2023 Ehdotuksen mukaan

30.05.2023 Ehdotuksen mukaan

09.05.2023 Ehdotuksen mukaan

11.04.2023 Ehdotuksen mukaan

21.03.2023 Ehdotuksen mukaan

14.03.2023 Ehdotuksen mukaan

28.02.2023 Ehdotuksen mukaan

07.02.2023 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 18.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi