Kokoonpano, kaupunginhallitus, toimikausi 2023

HEL 2023-000777
More recent handlings
Case 5. / 343 §

V 14.6.2023, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta kesäkuussa 2023 alkavaksi toimikaudeksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 
 
Jäsen
Varajäsen
1.
Kok.
pormestari
Pia Pakarinen
2.
Vihr.
kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
Ozan Yanar
3.
SDP.
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari
Lauri Muranen
4.
Kok.
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestari
Jenni Pajunen
5.
Vas.
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari 
Mia Haglund
6.
Kok.
Sari Sarkomaa
Matias Pajula
7.
Kok.
Anniina Iskanius
Juha Hakola
8.
Kok.
Maarit Vierunen
Otto Meri
9.
Vihr.
Shawn Huff
Johanna Nuorteva
10.
Vihr.
Tuomas Rantanen
Suvi Pulkkinen
11.
Vihr.
Minna Lindgren
Kasper Kivistö
12.
SDP
Elisa Gebhard
Tuulia Pitkänen
13.
Vas.
Minja Koskela
Titta Hiltunen
14.
PS
Jussi Halla-aho
Mari Rantanen
15.
RKP
Marcus Rantala
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:

Puheenjohtaja
pormestari
1. varapuheenjohtaja
Anni Sinnemäki
2. varapuheenjohtaja
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tuomas Rantasen ehdotuksesta esittää kaupunginhallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavia henkilöitä:

 • kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin varajäseneksi Ozan Yanar
 • jäseneksi Shawn Huff, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Johanna Nuorteva
 • jäseneksi Tuomas Rantanen, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Suvi Pulkkinen
 • jäseneksi Minna Lindgren, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kasper Kivistö

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Jussi Halla-ahon ehdotuksesta esittää kaupunginhallituksen jäseneksi ja varajäseneksi seuraavia henkilöitä:

 • jäseneksi Jussi Halla-aho, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mari Rantanen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Nasima Razmyarin ehdotuksesta esittää kaupunginhallituksen jäseneksi ja varajäseniksi seuraavia henkilöitä:

 • kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin varajäseneksi Lauri Muranen
 • jäseneksi Elisa Gebhard, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tuulia Pitkänen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anni Sinnemäen ehdotuksesta esittää kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Anni Sinnemäkeä ja 2. varapuheenjohtajaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestaria.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit jäseninä. Jokaisella kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

 1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
 2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
 3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (73 §)

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
 4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Close

This decision was published on 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Ask for more info

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36207

asta.vennela@hel.fi