Valtuustoaloite, Senaatintorista pysyvä tapahtuma-alue

HEL 2023-000779
More recent handlings
Case 12. / 575 §

V 11.10.2023, Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite Senaatintorista pysyväksi tapahtuma-alueeksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anniina Iskaniuksen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026 hyväksyttiin toukokuussa 2022 kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa. Toimintaohjelmalla on kolme strategista päätavoitetta, jotka on purettu strategisiin valintoihin ja kehittymisen perusedellytyksiin sekä edelleen toimenpiteisiin ja mittareihin.

Strategiset päätavoitteet:

A. Helsinki on elävä ja kansainvälisesti vetovoimainen matkailu- ja tapahtumakaupunki
B. Helsinki on kansainvälisesti kestävyyden edelläkävijä ja ratkaisija matkailu- ja tapahtuma-aloilla
C. Helsinki on älykäs vierailukohde ja toimiva tapahtumakaupunki

Toimiva tapahtumakaupunki tarvitsee tuekseen toimivat tapahtumapaikat ja niiden kehittämissuunnitelmat. Ohjelmaan kuuluukin merkittäviä toimenpiteitä myös tapahtuma-alueiden kehittämiseen liittyen. Toimintaohjelman toimenpiteistä matkailun ja tapahtumien Master Plan tukee tätä kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän työn valmistelu on käynnistymässä syksyn 2023 kuluessa. (Master Plan on karttapohjainen kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään matkailun ja tapahtuma-alueiden kehittämisen pitkän tähtäimen tavoitteet huomioiden kaupungin omistamien tilojen hyödyntäminen.)

Toinen merkittävä ohjelman toimenpide on tapahtuma-alueiden kehityssuunnitelma, jossa tapahtuma-alueita ja tapahtumia kehitetään muun muassa haittavaikutusten seurantatulosten pohjalta. Näihin kuuluvat esimerkiksi melun haittavaikutukset ja luontoarvoihin liittyvä arviointi.

Tapahtumien järjestäminen kaupunkitilassa, riippumatta tapahtumien luonteesta, vaatii aina runsaasti järjestelyjä niin viranomaisten kuin infran suhteen. Kaupunkitilassa järjestettävien tapahtumien luvat ja säädökset tulisi saada sujuviksi, jotta kaupunkitilassa olevat tapahtumapaikat pystytään ottamaan mahdollisimman monimuotoisesti tapahtumien käyttöön. Tästä hyvä esimerkki on kaupunginvaltuuston 24.5.2023 hyväksymä Helsingin uusi rakennusjärjestys, jonka mukaan toimenpideluvasta vapautettujen tapahtumien kestoa pidennettiin kahdesta viikosta kahteen kuukauteen (42 §).

Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman toteuttamisen ohella tulee varmistaa kaupunkiorganisaation tapahtumaosaaminen ja lisätä tarvittaessa resursseja erityisesti kaupunkiympäristön toimialalle.

Senaatintori tapahtuma-alueena

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman yhtenä tavoitteena pyritään siihen, että Helsingissä järjestetään tapahtumia monipuolisesti eri puolilla kaupunkia ja entistä enemmän myös ympäri vuoden. Koska Senaatintori on jo nyt merkittävä tapahtumapaikka keskusta-alueella, se tulee olemaan yksi kehittämiskohteista. Kehityssuunnitelman on määrä käynnistyä vuonna 2024 olemassa olevien tapahtuma-alueiden tapahtumakorttien (työkalu tapahtumajärjestäjille) päivittämisellä. Myös Senaatintori tapahtuma-alueena on tässä kehitystyössä mukana.

Senaatintori sijaitsee keskustan kulttuurihistoriallisessa ympäristössä ja on yksi Helsingin tärkeimmistä aukioista. Tori on toiminut koko historiansa ajan suurten ja pienempien tapahtumien näyttämönä. Tapahtumien lisäksi siellä järjestetään usein sekä paikallisia että valtakunnallisia mielenilmaisuja. Senaatintori on siis merkityksellinen aukio niin paikallisille kuin täällä vierailijoille.

Senaatintori on samalla yksi tarkimmin säädellyistä tapahtumapaikoista, joka tuo omat haasteensa uuden kehittämiselle. Tapahtumien järjestäminen vaatii aina tarkkaa suunnittelua infrastruktuurin, logistiikan, turvallisuuden, esteettömyyden ja ympäristövaikutuksen osalta. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida yhteistyö paikallisten yritysten, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ilman pysyvää tapahtumainfraa tapahtumatuotantojen kustannukset nousevat usein niin suuriksi, että tapahtuma-alan toimijoiden taloudellista yhtälöä ei saada kannattavaksi. Myöskään vastuullisuuden näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista, että tapahtumien infra pitää joka kerta aloittaa nollasta. Tästä syystä kaupunkitilassa olevien ja tapahtuma-alueena säännöllisesti toimivien aukioiden, kuten Senaatintorin, pysyvän infran rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Kun Senaatintoria tarkastellaan tapahtuma-alueena se olisi hyvä varustaa niin, että samalla alueella voisi toimia niin ravintola-alan yrittäjät kuin erilaiset tapahtumat. Näin alue tulisi parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkilaisten ja vierailijoiden käyttöön. Kokonaisuus tulisi rakentaa tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, jotta siitä tulisi hyvä ja toimiva, ja jotta se houkuttelisi ja palvelisi sekä asukkaita että matkailijoita parhaalla mahdollisella tavalla ympäri vuoden. Suunnittelussa tulisi myös huomioida matkailubussien liikennöinti- ja pysäköintimahdollisuudet matkailubussiliikenteen kehittämisen toimenpideohjelman (2020) mukaisesti. Suunnittelussa on huomioitava se, että Senaatintorin käyttöä ohjaa olemassa oleva kaava, joka määrittelee, että aukion käyttötarkoitukseen kohdistuvista muutoksista tulee pyytää lausunto Helsingin kaupunginmuseolta. Terassitoiminta vaatisi myös rakennusvalvonnan luvan, mikäli se kestäisi yli kaksi kuukautta.

Jo tällä hetkellä kaupungilla on niin tapahtumiin keskittyviä työryhmiä (Tapahtumien koordinaatioryhmä ja Suurtapahtumien koordinaatioryhmä) kuin keskustan vetovoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä kehittävä työryhmä (Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöryhmä), jotka omalta osaltaan pyrkivät hakemaan parhaita ratkaisuja parantaa Senaatintorin ja muiden tapahtumapaikkojen toimintaedellytyksiä. Kehittämissuunnitelmien toteuttamista edistää, jos niitä koskee vahva yhteinen tahtotila.

Close

This decision was published on 29.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi