Tutkimuslupa, Pelilliset hoitomenetelmät

HEL 2023-000815
More recent handlings
§ 3

Tutkimuslupa tutkimukseen "Pelilliset hoitomenetelmät"

Johtajalääkäri

Päätös

Johtajalääkäri myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutkimuslupahakemukselle " Pelilliset hoitomenetelmät" (kehittämishanke). Yhteyshenkilö on ylihoitaja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2023 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Tutkimusryhmää voi vastaisuudessa tarvittaessa täydentää työntekijöillä ehdolla, että salassapitositoumukset toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen kirjaamoon (diaarinumero HEL 2023-000815 mainittava).

Päätöksen perustelut

Tutkimuslupa liittyy Resurssi digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (REDI SOTE) -hankkeessa toteutettavaan yhteiskehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa teknologiayrityksille, matalan teknologian sote-alan yrityksille sekä yritystoimintaa suunnitteleville uusia kaupallisia mahdollisuuksia, joilla pystytään vastaamaan sosiaali- ja terveysalalla tunnistettuihin tarpeisiin ja haasteisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteina on arvioida sitä, kuinka TV-trainer-teknologinen ratkaisu tukee asiakkaan kuntoutumista ja mitä mahdollisuuksia etäkuntoutus tarjoaa kuntoutumisen tukemiseen.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat sairaalatoiminnan kuntoutusyksikön kuntoutujat ja henkilökunta. Kuntoutuksen ammattilaiset valitsevat tutkimukseen osallistuvat henkilöt lonkka-, amputaatio- ja päihdekuntoutujien joukosta ja osallistuminen perustuu henkilökohtaisesti annettavaan kirjalliseen suostumukseen. Kuntoutujien kokeiltavana on GoodLife Technology Oy:n kuntoutusohjeita välittävä TV-trainer-laitteisto, joka mahdollistaa itsenäisen ja helpommin ohjattavan kuntouttavan harjoittelun. Pääasiassa sovelluksen käyttö tapahtuu asiakkaan toimesta kotona ja käyttäjäkokemuksia kerätään kirjallisella kyselyllä. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Henkilökunnalle toteutetaan käyttökokemuksien keräämistä varten sähköinen kysely.

Tutkimusaineisto muodostuu laitteen rekisteröimistä käyttökerroista, jotka analysoidaan kvantitatiivisin menetelmin sekä kyselyaineistosta, joka analysoidaan sopivin menetelmin, esim. frekvenssejä ja kvantifiointia hyödyntäen. Kaikki kerätty aineisto käsitellään ja tallennetaan anonymisoituna ja tuhotaan viimeistään 12 kuukautta REDI SOTE -hankkeen päättymisen jälkeen. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan hankkeen julkaisuissa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 14 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää johtajalääkäri (Helsingin sairaalaa koskevat tutkimukset).

This decision was published on 14.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 46595

mari.riila@hel.fi

Decisionmaker

Laura Pikkarainen
johtajalääkäri

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.