Vahingonkorvaus, autovaurio, Lahnaruohontie 6

HEL 2023-000950
More recent handlings
§ 216

Vahingonkorvausvaatimus, autovaurio

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 20.1.2023 esittänyt kaupungille määrältään 2 500 euron
vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan pysäköitynä ollut ajoneuvo on vaurioitunut 4.1.2023 yön aikana sen päälle pudonneesta puun oksasta osoitteessa Lahnaruohontie 7.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kunnossa ja puhtaana
asemakaava-alueella olevat kadut, torit, katuaukiot, puistot, istutukset
ja muut näihin verrattavat yleiset alueet niiltä osin kuin ne kunnan
osaksi on lain mukaan säädetty.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä viheralueet jaetaan käyttötarkoituksen ja liikenteellisen
merkityksen mukaiseen luokitukseen. Vahingon aiheuttanut puu on sijainnut käyttöviheralueella joka on luokiteltu A2 kunnossapidettäviin viheralueisiin.

A2 viheralueilla puita tarkkaillaan silmämääräisesti jatkuvasti muiden
töiden ohella ympäri vuoden. Vastaistutettujen, nuorten ja varttuvien
puiden huonot oksarakenteet poistetaan. Liikenneväyliin rajautuvilla viheralueilla käytetään puiden vapaan ajokorkeuden runkokorkeuden 5 metrin saavuttavaa leikkaustapaa. Vanhojen puiden ylläpitoleikkauksissa poistetaan välitöntä vaaraa aiheuttavat oksat ja haarat. Leikkaustyöstä aiheutuneista repeämiä ja kuorivaurioita ei esiinny ja leikkauspinnat ovat siistejä.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan kyseessä on täysikasvuinen rauduskoivu, josta pudonnut oksa oli noin 4–5 metriä pitkä ja tyvihalkaisijaltaan noin 8 senttimetriä. Oksa on katkennut 1,2 metrin päästä puun rungosta terveen ja kuolleen osan yhtymäkohdasta. Oksa oli ollut noin 6–7 metrin korkeudessa. Puu on kärsinyt juuristoalueen rakentamisesta ja maan tiivistymisestä. Puussa on ollut useita kuolleita isoja alaoksia, mutta latvuksen kunto on ollut tyydyttävä. Pudonnut oksa oli täysin kuollut ja runkoon jäljelle jäänyt "oksantappi" vielä osaksi tervettä puuainesta. Sitä, että katkennut ja pudonnut oksa on ollut kuollut, ei ole voitu syksyllä tai talvella huomata ja vanhoissa koivuissa oksat ovat voineet näyttää keskenään samanlaisilta. Varsinaista puuaineen kovuusvaihtelun mittausta ei voitu tehdä puuaineksen ollessa vielä jäätynyt.

Vahinkopaikan ohi ajetaan joka viikko puhtaanapitokierroksella, jolloin tehdään silmämääräistä havainnointia alueen puustosta. Silmämääräisten havaintojen perusteella kohteesta ei ole talvella havaittu mitään poikkeavaa ja tehtyjen havaintojen perusteella puu ei ole ollut vaarallinen ympäristölleen. Vahinkopaikalla on edellisen kerran leikattu puiden oksia 20.9.2022 aamulla. Tuolloin on poistettu runsaasti parkkipaikalle ulottuvia oksia.

Kaupungille ei ole tullut ennen kyseistä vahinkotapahtumaa ilmoituksia vahinkopaikalla sijaitsevasta puusta talven 2022–2023 aikana eikä kaupungille ole esitetty muita vahingonkorvausvaatimuksia kyseiseen puuhun liittyen.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen mittausaseman mukaan 4.1.2023 yöllä esiintyi vähäistä lumisadetta klo 1 ja 6 välillä. Lumen syvyys on ollut 17 senttimetriä. Tuulen nopeus on ollut klo 00 ja 6 välisenä aikana 1,6 m/s ja 4,5 m/s välillä. Puuskanopeus samalla aikavälillä on ollut 2,2 m/s ja 6,6 m/s välillä.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Vahinkopaikalla olevan puun silmämääräinen seuranta on tehty suunnitelmien mukaisesti eikä siinä ole ollut päällepäin näkyvää vikaa. Vahinkopaikan puita on hoidettu edellisen kerran syyskuussa 2022. Kaupungille ei ole tullut ilmoituksia vaaraa aiheuttavasta puusta ennen vahinkoa.

Edellä esitetyn perusteella kaupunki katsoo, ettei se ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia velvollisuuksiaan, eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen §
45 mukaan hallinto- ja lakipalvelun lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 28.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jenni Leikas, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 52275

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö