Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 14.1.2023, Jauhokuja 3

HEL 2023-001150
More recent handlings
§ 218

Vahingonkorvausvaatimus, liukastuminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 24.1.2023 esittänyt kaupungille vahingonkorvausvaatimuksen, jonka hakija on 15.2.2023 lähettämällään lisäselvityksellä tarkentanut olevan määrältään 643,96 euroa. Vaatimuksen mukaan hakija liukastui 14.1.2023 klo 16.55 Liikuntamyllyn rakennuksen B-puolella osoitteessa Jauhokuja 3. Vaatimuksen mukaan vahinkopaikka oli hiekoitettu sepelillä joskus, mutta lämpimän sään vuoksi sepelit olivat sulaneet jään sisään. Hakija on toimittanut vaatimuksensa mukana piirretyn kartan vahinkopaikasta, sekä vahinkopaikasta 23.1.2023 otetun valokuvan. Hakija on täydentänyt vaatimustaan 15.2.2023 toimittamalla lisäselvityksen sekä tarkentaen vaatimuksensa

Sovellettavat normit ja ohjeet

Kiinteistö, jonka alueella vahinko on tapahtunut, on kaupungin hallinnoima, joten kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingonkorvauslain vastuusäännösten että maankäyttö- ja rakennuslain kunnossapitoa koskevien säännösten kautta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennuksen ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Kaupungilla on kiinteistön omistajana vastuu alueen kunnossapitotoimien toteuttamisesta.

Kaupunki on siirtänyt sopimuksin kyseisen alueen kunnossapidon palveluyhtiölle. Kaupungin ja palveluyhtiön välisen sopimuksen mukaan liukkaudentorjunta suoritetaan ulko-ovien edustoille ja pääkulkuväylille arkisin klo 9 mennessä ja pyhäpäivinä klo 12 mennessä heti lumenpoiston jälkeen tai kaksi tuntia liukkauden syntymisestä.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Alueen kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka hiekoitettu ennen vahinkoa 11.1.2023 klo 2.53 ja 13.1.2023 n. klo 8. Kunnossapito on tehnyt alueen pääkulkuväylillä tarkastuskäynnin vahinkoa edeltävänä päivänä, 13.1.2023 n. klo 15. Kunnossapidon havaintojen mukaan vahinkopäivänä 14.1.2023 ei ole ollut erillistä hiekoitustarvetta, koska vanha hiekka on ollut kulkuväylien pinnalla.

Forecan Helsingin Kumpulan mittausasemalla tehtyjen mittausten mukaan 14.1.2023 vahinkohetkellä lämpötila on ollut 3,1 °C ja lumen syvyys on ollut 14 cm. Lämpötila on päivän aikana ennen vahinkoa vaihdellut 2,8 °C ja 3,5 °C välillä. Vahinkopäivänä on esiintynyt vähäistä sadetta klo 10 ja 11 välillä. Sade on jatkunut ajoittaisena klo 14, ja jatkunut vähäisenä vahinkohetkeen saakka. Vahinkoa edeltävänä päivänä, jolloin edellinen hiekoitus on tehty, lämpötila on vaihdellut 0,2 °C ja 3,4 °C välillä. Vahinkoa edellisen hiekoituksen aikaan, 13.1.2023 klo 8 lumen syvyys on ollut 20 cm.

Kaupungin palautejärjestelmään ei ole tullut palautteita vahinkopaikan talvikunnossapidosta eikä kaupungille ole esitetty kyseisestä vahinkopaikasta muita vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia tammikuulta 2023.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Liukkauden torjuntaa ei ole mahdollista toteuttaa siten, että kulkuväylät eivät koskaan olisi liukkaat (esim. KKO:1998:147). Liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukastua. (Vakuutuslautakunnan ratkaisu FINE-001397.)

Yhteenveto ja johtopäätökset

Saatujen selvitysten perusteella vahinkopaikkaa on kunnossapidetty kaupungin normien mukaisesti. Muita vastaavia palautteita tai vahingonkorvausvaatimuksia ei kaupungille vahinkopaikan liukkauden takia ole tullut. Vahinkopaikka on hiekoitettu vahinkoa edeltävänä päivänä. Vahinkopäivänä hiekoitustarvetta ei ole ollut. Ilman lämpötila on ollut vahinkopäivänä ennen vahinkoa ja vahinkoa edeltävänä päivänä jatkuvasti plussan puolella, vahinkoa ennen on esiintynyt sateita ja lumen syvyys on laskenut vahinkohetkeen mennessä 6 senttimetriä edellisen päivän hiekoituksen jälkeen. On tunnettu tosiasia, että talvisissa olosuhteissa jalankulkijan on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta, sillä liukkaudentorjunnasta huolimatta aina voi olla kohta, johon voi liukastua.

Vallitseva oikeuskäytäntö, asiassa saadut selvitykset ja vallinneet sääolot huomioon ottaen kaupunki katsoo, ettei se ole laiminlyönyt alueen kunnossapitoa, eikä ole asiassa korvausvelvollinen. Kyseinen vahinko on valitettava tapaturma, josta kaupunki ei ole vastuussa.

Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 166 §

Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5.000 euroa.

This decision was published on 29.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eeva-Maria Mattila, valmistelija, puhelin: 09 310 34957

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö