Vuokraus, Metsolan ala-aste, Kansantie 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-001188
More recent handlings
§ 3

Vuokraus, Metsolan ala-aste, Kansantie 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Metsolan ala-asteelle, Kansantie 1, sijaitsevasta rakennuksesta huoneistoalaltaan (htm2) 3 084 m² suuruisen tilan määräaikaisesti ajalle 01.01.2023 – 31.12.2043.

Kokonaisvuokra Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 22,97 euroa/m²/kk, 70 845 euroa/kk, 850 142 euroa/vuosi. Vuokraerittely liitteenä.

Vuokrauksessa noudatetaan omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan vuokrasopimusta liitteineen.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää sopimukset 211027345, 211024537, 211024538, 211022597 ja 211022064 päättyväksi 31.12.2022. Vuodelta 2023 tehdään mahdolliset hyvitykset sekä siirretään mahdolliset jatkuvat lisävuokrat vanhoilta sopimuksilta uudelle.

Päätöksen perustelut

Itä-Pakilassa, osoitteessa Kartanomuseontie 2, ennen sijainneen koulun toiminta siirrettiin vuonna 2020 väistötiloihin. Uudet tilat toteutettiin kiireellisenä vuokrahankkeena. Tilat ovat valmistuneet joulukuussa 2022 ja koulun toiminta on päässyt alkamaan uusissa tiloissa tammikuussa 2023.

Hankesuunnitelman 4.6.2021 mukaisesti, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa vuokran lisäksi maanvuokrasta ja kiinteistöverosta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset. Nämä kustannukset on arvioitu olevan 150 000 € vuodessa ja tullaan tasaamaan toteuman mukaan kunkin vuoden lopussa. Vuokranantaja tarkastaa pääomavuokran ja ylläpitovuokran vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 25.10.2021 vuokrata 4.6.2021 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset Metsolan ala-asteen tilat. Kaupunki on tehnyt vuokrasopimuksen Hoivatilat Oyj:n kanssa. Vuokrasopimus on määräaikainen 20 vuodeksi, jonka jälkeen neuvotellaan mahdollinen jatko erikseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.6.2021 § 250 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lautakunta on lausunnossaan todennut, että hanke vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita.

This decision was published on 26.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö