Tutkimuslupa, Ikääntyneiden liikkumisen lisääminen ympärivuorokautisen hoidon ympäristötekijöitä muokkaamalla

HEL 2023-001224
More recent handlings
§ 9

Tutkimuslupa tutkimuksen ”Ikääntyneiden liikkumisen lisääminen ympärivuorokautisen hoidon ympäristötekijöitä muokkaamalla: osallistava toimintatutkimus”

Seniorikeskusten johtaja

Päätös

Seniorikeskusten johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Ikääntyneiden liikkumisen lisääminen ympärivuorokautisen hoidon ympäristötekijöitä muokkaamalla: osallistava toimintatutkimus” (väitöskirja). Yhteyshenkilö on seniorikeskuksen johtaja ********** Tutkimuslupa myönnetään hakemuksen mukaisesti pois lukien RAI-järjestelmän käyttöoikeudet, joita ei myönnetä, eikä lupaa myönnetä tutkittavien henkilöiden RAI-tietojen käyttöön tutkimuksessa. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle, eikä toimiala sitoudu tiloissa tehtävien mahdollisten muutosten kustantamiseen.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ympärivuorokautisessa hoidossa elävien ikääntyneiden liikkumista muokkaamalla ympäristötekijöitä ja se toteutetaan osallistavan toimintatutkimuksen keinoin. Tutkimukseen osallistuvat valitun seniorikeskuksen kahdessa ryhmäkodissa asuvat suostumuksen antaneet ikääntyneet, heidän läheisensä sekä hoitohenkilökunta ja esihenkilöt.

Tutkimuksessa kartoitetaan osallistujien näkemyksiä, tarpeita ja toiveita sekä suunnitellaan yhdessä ympäristössä tehtävät muutokset asukkaiden liikkumisen lisäämiseksi ja toteutetaan muutokset. Asukkaiden liikkumista, toimintakykyä ja elämänlaatua arvioidaan ennen muutoksia ja niiden jälkeen. Aineisto kerätään yksilö- ja ryhmähaastatteluilla ja -keskusteluilla, kyselyillä, havainnoimalla, valokuvaamalla, äänittämällä, videoimalla sekä liikeaktiivisuutta mittaavalla laitteella.

Anonymisoidut ja pseudonymisoidut aineistot analysoidaan laadullisia ja määrällisiä menetelmiä käyttäen. Turun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta on antanut tutkimussuunnitelmasta puoltavan lausunnon 12.12.2022. Aineistot säilytetään tietoturvallisesti lakien ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksestä vastaa Turun yliopisto. Tutkittavilta kerättävä taustatieto ja muu aineisto arkistoidaan vähintään viideksi vuodeksi tai väitöskirjan valmistumiseen asti, jolloin arkistointitarve tutkimuskäyttöön arvioidaan uudelleen ja tästä eteenpäin aina viiden vuoden välein, kunnes aineisto poistetaan.

Yhdyshenkilöksi lupautunut seniorikeskuksen johtaja puoltaa tutkimusluvan myöntämistä. Tutkimus tukee ryhmäkotien toiminnan kehittämistä.

Tutkijalle ei myönnetä oikeuksia tutustua tutkittavien RAI-järjestelmässä oleviin tietoihin, koska ulkopuolisille näitä oikeuksia ei tietoturvasyistä myönnetä. Tutkija saa tietoja tutkittavien toimintakyvystä muilla tutkimussuunnitelmassa esitetyillä aineiston keruun menetelmillä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen sekä pelastustoimelle määrättyjä lakisääteisiä tehtäviä koskevien asiakirjojen antamisesta tekee palvelun päällikkö palvelunsa osalta.

This decision was published on 01.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42662

hanna-leena.nuutinen@hel.fi

Decisionmaker

Maritta Haavisto
seniorikeskusten johtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Tutkimuslupahakemus 24.1.2023, liite, tietosuojaselosteet
9. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.