Virkasuhteen täyttäminen, vammaisten sosiaalityö Kallion perhekeskus, omaishoidon tuen sosiaaliohjaajan viransijaisuus, työavain SOTE-01-12-23

HEL 2023-001356
More recent handlings
§ 2
This decisionmaker is no longer active

Omaishoidon tuen sosiaaliohjaajan viransijaisuuden täyttäminen, Vammaisten sosiaalityö Kallion perhekeskus, Työavain SOTE-01-12-23

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Vammaisten sosiaalityön Kallion perhekeskuksen johtava sosiaalityöntekijä päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosionomi AMK ********** omaishoidon tuen sosiaaliohjaajan viransijaisuuteen (vakanssinumero 037349, toimintayksikkö 395400, työpiste 100048) 6.2.-30.4.2023 väliseksi ajaksi 2734,50 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on puolet määräaikaisen virkasuhteen kestosta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa viransijaisuuden päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Omaishoidon tuen sosiaaliohjaajan viransijaisuus on tullut haettavaksi ajalle 30.1.-30.4.2023.

Omaishoidon tuen sosiaaliohjaajan viransijaisuus (vakanssinumero 037349) on ollut julkisesti haettavana ajalla 9.-24.1.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun si-säisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palveluiden internet-sivuilla.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan viransijaisuuteen ottaa vammaisten sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä.

Omaishoidon tuen sosiaaliohjaaja vastaa omaishoidon tuen palvelutarpeen arvioinnista ja hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemisestä, tekee päätöksiä omaishoidon tuesta sekä lakisääteisistä vapaapäivistä. Asiakkaita tavataan kotikäynnillä tai toimistossa.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joka on osittain liikkuvaa. Työssä tarvitaan myös kykyä toimia yhteistyöverkostoissa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 6 hakijaa, joista 5 osallistui haastatteluun: ********** ********** ********** sekä **********

Haastattelun suorittivat johtava sosiaalityöntekijä ********** sekä omaishoidon tuen sosiaaliohjaajat ********** ja **********

Haastattelut suoritettiin 17.1., 25.1. ja 27.1.

********** on valmistunut sosionomiksi (AMK) Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulusta 17.12.1999 ja hänellä on nepsy-ohjaajan tutkinto Suomen Psykologisesta instituutista 16.12.2021. **********

********** on valmistunut sosionomiksi (AMK) Turun ammattikorkeakoulusta 23.4.2022 sekä lähihoitajaksi Oulun seudun ammattiopistosta 30.5.2014. **********

********** on valmistunut sosionomiksi (AMK) Lahden Ammattikorkeakoulusta 31.3.2020. **********

********** on valmistunut sosionomiksi (AMK) Laurean Ammattikorkeakoulusta 14.3.2004. **********

********** on valmistunut sosionomiksi (AMK) Laurean Ammattikorkeakoulusta 30.4.2012. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** osoitti sosiaaliohjaajan tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia ja tuntemusta kyseessä olevaan viransijaisuuteen. ********** eduksi on katsottava koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella, että hän omaa hyvät edellytykset vammaisten sosiaalityön sosiaaliohjaajan viransijaisuuden tehtävien hoitamiseen Helsingissä.

This decision was published on 01.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Paula Rantonen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 62907

paula.rantonen@hel.fi

Decisionmaker

Paula Rantonen
johtava sosiaalityöntekijä

Attachments

1. Hakijaluettelo

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.